Overeenkomst Lidmaatschap Veilingen

26 oktober 2017

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1.  OVERZICHT

Deze GoDaddyVeilingen Lidmaatschapsovereenkomst (deze “ overeenkomst”) wordt aangegaan door en gesloten tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en treedt in werking op de datum van elektronische acceptatie.  Deze Overeenkomst vermeld de voorwaarden en condities van uw gebruik van GoDaddy’s Hostingdiensten (“GoDaddy Hostings” of de “Diensten”). 

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, evenals GoDaddy’s Universele Servicevoorwaardenovereenkomst die daarvan middels verwijzing deel uitmaakt, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Waar gesproken wordt van “wij”, “ons” of “onze” wordt GoDaddy bedoeld. Waar gesproken wordt van “u”, “uw”, “Gebruiker” of “klant” wordt elke persoon of entiteit bedoeld die deze Overeenkomst aanvaardt.  Niets in deze Overeenkomst kan worden beschouwd als een toekenning van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, en beleidslijnen of afspraken die daarvan deel uitmaken, naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de GoDaddy website (deze “Site”).  U erkent en aanvaardt dat (i) GoDaddy u op de hoogte kan stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door deze te publiceren op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Gratis Proeflicentie na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum van “Laatste herziening” boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dient u deze Site of de op deze Site vermelde Services niet te gebruiken (of het gebruik ervan niet voort te zetten).  Bovendien kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen in of aanpassingen aan deze Overeenkomst.   Daarom is het belangrijk dat u uw accountgegevens (“Account”), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt.  GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de omstandigheid dat u geen kennisgeving per e-mail hebt ontvangen wanneer dit het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

2. BESCHRIJVING VAN SERVICES

De Diensten worden slechts verleend om het kopen en verkopen van huidige domeinnamen te vergemakkelijken, niet voor de aankoop of verkoop van daaraan verbonden website-inhoud. GoDaddy biedt een plaats daarvoor en faciliteert de transacties. GoDaddy is geen veilinghuis of escrow agent. Hoewel het proces zich voordoet in een veiling-achtig format, is GoDaddy niet de eigenaar van de op de website vermelde domeinnamen. Dientengevolge heeft GoDaddygeen zeggenschap over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de genoemde domeinnamen. De genoemde domeinnamen kunnen te allen tijde door de verkoper of door GoDaddy worden ingetrokken.

U erkent en gaat ermee akkoord dat indien u betrokken bent bij een transactie met een veilingverkoopprijs of een Domein Koopservice-transactie van vijfduizend dollar ($ 5.000,00) of meer, uw transactie kan worden afgehandeld door de externe escrow-service Escrow.com. Uw elektronische akkoordverklaring met deze Overeenkomst betekent dat u de Algemene Escrow-instructies van Escrow.com hebt gelezen en begrepen en dat u erkent dat u gebonden bent aan Escrow.com&rsquo's Algemene Escrow Instructies, die hierin middels verwijzing zijn opgenomen.  Daarnaast erkent en aanvaardt u dat GoDaddy persoonsgegevens bekend mag maken aan Escrow.com, maar uitsluitend ten behoeve van het faciliteren van de transactie.

U erkent en gaat ermee akkoord dat als u zich inlaat met een transactie met een veilingverkoopprijs of een Domein Koop Service transactie van minder dan vijfduizend dollar ($5,000.00), uw transactie wordt behandeld door GoDaddy’s “Transactie Zekerheid” proces.  GoDaddyzal de aankoopprijs aan de Verkoper terugbetalen, verminderd met de van toepassing zijnde commissie en vergoedingen, binnen ongeveer 20 dagen na ontvangst van het geld van de Koper, behalve in het geval van een geschil of wanneer er vermoed wordt dat het om een frauduleuze betaling gaat.  Door gebruik van GoDaddy’s “Transactie Zekerheid” proces, machtigt u GoDaddy om namens u taken uit te voeren om de transactie te voltooien.  GoDaddy gebruikt uw tegoeden niet voor haar bedrijfskosten of andere zakelijke doeleinden en stelt niet vrijwillig gelden beschikbaar aan haar crediteuren in geval van faillissement of om enige andere reden. U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy geen bank is en dat de “Transactie Zekerheid” procedure een service is voor de verwerking van betalingen, en geen bankservice. Voorts erkent u en gaat u ermee akkoord dat GoDaddy met betrekking tot uw gelden niet optreedt als trustee, fiduciair of escrow agent.

GoDaddy is niet verantwoordelijk en sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin de transactie van de domeinnaam niet wordt voltooid vanwege niet-nakoming door de koper of de verkoper, of doordat de koper of de verkoper de transactie niet heeft voltooid. De koper krijgt pas recht op de registratie van een domeinnaam nadat de transactie is voltooid.

U erkent en aanvaardt dat wij, uitsluitend ter onzer beoordeling, de duur van de veiling kunnen verlengen als biedingen zijn ingediend tijdens de laatste momenten van de veiling, om potentiële kopers de mogelijkheid te geven om te bieden vóór het einde van de veiling.

We behouden het recht om domeinnamen te screenen vóór opname in de lijst, en wij mogen, uitsluitend ter onzer beoordeling, elke domeinnaam om welke reden dan ook uitsluiten, inclusief, maar niet beperkt tot: a) schending van deze overeenkomst of de Universele Dienstverleningsvoorwaarden; of b) inbreuk, of potentiële inbreuk van een intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

Cadeaubonnen mogen niet worden gebruikt om veilinglidmaatschappen of geveilde zaken te kopen.

OM DE WIJZIGING VAN DE REGISTRANTGEGEVENS TIJDNS EN NA DE VERKOOP VAN EEN DOMEINNAAM TE BEWERKSTELLIGEN, OF DIT NU ALS KOPER OF VERKOPER GESCHIEDT, EN IN OVEREENSTEMMING MET HET BELEID WIJZIGING REGISTRANT, GAAT U AKKOORD MET HET TOEWIJZEN VAN GoDaddy ALS UW TOEGEWEZEN AGENT VOOR MET ALS ENIG DOEL HET EXPLICIET AKKOORD GAAN MET MATERIELE WIJZIGINGEN AAN REGISTRATIE-CONTACTGEGEVENS NAMENS U.  “TOEGEWEZEN AGENT” BETEKENT EEN INDIVIDU OF ENTITEIT DIE DE VOORGAANDE REGISTRANT OF NIEUWE REGISTRANT EXPLICIET TOESTEMMING VERLEENT OM NAMENS HEM/HAAR EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN REGISTRANT UIT TE VOEREN.

3. UW VERPLICHTINGEN (Verkoper en Koper)

U gaat ermee akkoord dat u alle formulieren en verzoeken om informatie die GoDaddy tijdens het proces aan u verstrekt nauwkeurig, correct en eerlijk zult invullen. U gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet verantwoordelijk is voor door u verstrekte onjuiste of misleidende informatie, ongeacht of dit met opzet of abusievelijk is gebeurd.

U gaat ermee akkoord dat u GoDaddy binnen vijf (5) werkdagen informeert indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens die u hebt ingevuld. U dient er zelf voor te zorgen dat deze gegevens actueel en juist zijn. Indien u, om welke reden dan ook, GoDaddy niet van meet af aan en voortdurend voorziet van nauwkeurige en betrouwbare informatie, wordt dit beschouwd als een materiële niet-nakoming van deze Overeenkomst. Indien u, om welke reden dan ook, niet binnen vijf (5) werkdagen antwoordt op vragen van GoDaddy om de geldigheid van door u verstrekte informatie te bepalen, wordt dit eveneens beschouwd als een materiële niet-nakoming van deze Overeenkomst.

4. specifieke bepalingen voor het verkopen/vermelden van domeinnamen.

U mag de Services gebruiken om domeinnamen te vermelden waarop u: (i) eigendomsrechten te koop hebt; en (ii) die u kunt overdragen overeenkomstig uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Om de Services voor deze doeleinden te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

 1. U heeft alle rechten, titels en belangen op en in de domeinnaam die nodig zijn om de transactie te voltooien;
 2. U kunt de domeinnaam gratis en vrij van verplichtingen, aansprakelijkheid, voorrechten of andere bezwaringen overdragen;
 3. De domeinnaam maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een ander; en
 4. U hebt het recht de domeinnaam over te dragen in overeenstemming met uw verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

U verklaart tevens dat de domeinnaam op dit moment, noch in de nabije toekomst, onderwerp is of zal zijn van een Geschil waarop het Beleid inzake Geschillenbeslechting van toepassing is, of soortgelijke procedures. Indien u niet in staat bent of verzuimt aan uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te voldoen, behoudt GoDaddy zich uitdrukkelijk het recht voor de registratie van uw domeinnamen of een deel daarvan met onmiddellijke ingang te verwijderen zodra GoDaddy constateert dat u niet aan uw verplichtingen hebt voldaan.

U kunt uw domeinnaam vermelden gedurende elke op de website geboden termijn. U verplicht zich de vermeldingskosten te betalen die verbonden zijn aan de door u ten tijde van de vermelding gekozen termijn. U kunt ervoor kiezen de vermelding aan te vullen met extra diensten zoals de vermelding van Extra Categorieën, vermelding van Uitgelichte Categorieën, of Koop Nu-opties. Door gebruik te maken van de aanvullende services, verplicht u zich extra kosten te betalen die GoDaddy voor de aanvullende services in rekening kan brengen. GoDaddy behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen. Indien u via de Services een Koper vindt, dient de transactie binnen de Services te worden voltooid. Voor elke binnen de Services voltooide transactie bent u verplicht GoDaddy transactiekosten te betalen overeenkomstig het hier gepubliceerde kostenoverzicht. Dergelijke transactiekosten zijn rechtstreeks aan GoDaddy verschuldigd, tenzij de transactie wordt verwerkt door een externe escrow service, in welk geval alle kosten worden betaald aan die externe escrow-service.Naast eventuele transactiekosten gaat u akkoord met betaling aan GoDaddy dan wel de externe escrow-service, in voorkomend geval) van bemiddelingskosten of andere bankkosten die door de bank van de Koper voor de desbetreffende transactie in rekening worden gebracht.

U verbindt zich de domeinnaam niet te zullen verkopen aan een via de Services gevonden Koper zonder de Services te gebruiken om de transactie te voltooien. Wanneer GoDaddy merkt dat u de Services omzeilt, behoudt GoDaddy zich het recht voor uw account te beëindigen en al uw vermeldingen te annuleren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat voor domeinnamen met een hoogste landcode (“ccTLDs”) unieke geschiktheidsvereisten kunnen gelden.Dienovereenkomstig dient u, voordat u een ccTLD via de Veilingen van GoDaddyverkoopt of registreert, de toepasselijke registratieregels, beleidsregels en overeenkomsten voor de desbetreffende ccTLD te bestuderen om ervoor te zorgen dat u aan alle geschiktheidsvereisten voldoet (met inbegrip van de vereisten zoals vermeld in de Overeenkomst inzake Domeinnaamregistratie, indien van toepassing) en dat u de domeinnaam na een geslaagde koop of goed bod op de Veilingen van GoDaddy kunt overdragen.

Als Verkoper mag u niet bieden op domeinnamen die u heeft vermeld. Indien u een bod uitbrengt of laat uitbrengen op een domeinnaam die u hebt vermeld, wordt uw vermelding van de site verwijderd en kunnen administratiekosten per vermelding worden berekend. Uw account blijft geblokkeerd terwijl wij een onderzoek doen naar “Onbehoorlijk Bieden”, wat wordt gedefinieerd als het bieden op eigen vermeldingen tegen andere bieders, of het bieden door personen die kennis hebben van en toegang hebben tot de informatie van Verkoper, om de prijs van het artikel te verhogen tot waarvoor het uiteindelijk zal worden verkocht. Onbehoorlijk Bieden is streng verboden en GoDaddy zal alle acties ondernemen die GoDaddy passend acht indien GoDaddy een geval van Onbehoorlijk Bieden signaleert.

Als Verkoper bent u verplicht de transactie te voltooien indien Koper zich verplicht de domeinnaam voor een vaste prijs of via een Nu Kopen-format te kopen, of indien Koper evenveel of meer dan het minimumbod of de reserveprijs biedt.Indien u de transactie om enigerlei reden niet voltooit (waaronder begrepen, zonder enige uitzondering, het niet verplaatsen van de domeinnaam van Koper's account indien Koper zich verplicht de domeinnaam voor een vaste prijs of via een Nu Kopen-format te kopen, of indien Koper evenveel of meer dan het minimumbod of de reserveprijs biedt), behoudt GoDaddy zich het recht voor (i) u kosten in rekening te brengen of (ii) uw lidmaatschap bij GoDaddy Veilingen te beëindigen (zoals doorGoDaddy geheel naar eigen goeddunken kan worden bepaald). Indien u ervoor hebt gekozen de “Push naar Veiling”-optie te gebruiken, kunt u de verkoop van uw domeinnaam niet meer annuleren en dient u het eerste "bod" te aanvaarden indien er geen andere biedingen volgen wanneer de domeinnaam eenmaal op de Veiling wordt vermeld. Door betalingen via de Service te ontvangen, benoemt u GoDaddy tot uw Agent om gelden namens u te ontvangen en te storten. Indien u een binnenlands Lid bent, kunnen namens u ontvangen bedragen van meer dan vijf dollar ($ 5,00) worden betaald via uw PayPal-account of Good as Gold-account (“Betaalrekening”). Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een geldig PayPal-Accountnummer te verstrekken. Wanneer geen geldige betaalrekeninggegevens worden verstrekt, worden uw betalingen ingehouden totdat GoDaddy de juiste betalingsinstructies heeft ontvangen. Indien het te betalen bedrag groter is dan $ 20.000,00, wordt dit verdeeld in twee PayPal-transacties. Raadpleeg de in uw land toepasselijke vereisten voor PayPal-accounts; deze kunt u hier vinden. Zo weet u zeker of op uw PayPal-account bedragen van derden kunt ontvangen.  

U machtigt GoDaddy hierbij tot het in gang zetten van en bijschrijven van (i) creditboekingen (positief) voor betalingen aan de begunstigdenrekening en (ii) debetboekingen (negatief) om onterechte betalingen terug te boeken en/of onjuiste betalingen te corrigeren.  U erkent en gaat ermee akkoord dat het op de begunstigdenrekening geboekte bedrag de betaling vertegenwoordigt voor domeinnamen die zijn verkocht met gebruikmaking van de Services, onder aftrek van eventueel toepasselijke vergoedingen en/of terugvorderingen.  Indien de verkochte domeinnaam geregistreerd is bij GoDaddyen in aanmerking komt voor de overdracht van Verkoper aan Koper via GoDaddy’s proces van wijziging van account (“COA”), zal GoDaddy betaling van de opbrengst ongeveer vijf (5) dagen na ontvangst van middelen van de Koper in werking stellen.  Indien de verkochte domeinnaam niet geregistreerd is bij GoDaddy, zal GoDaddybetaling van de opbrengst binnen ongeveer twintig (20) dagen na ontvangst van middelen van de Koper in werking stellen.  In beide gevallen erkent u en gaat u ermee akkoord dat er een vertraging van enkele dagen kan optreden tussen het moment dat GoDaddy de betaling van de opbrengst in gang zet en het moment dat de opbrengst daadwerkelijk op de begunstigdenrekening wordt bijgeschreven, en GoDaddy sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid daarvoor uit. 

De hierbij door de eigenaar van de begunstigderekening aan GoDaddy verleende machtiging blijft volledig van kracht en geldig totdat GoDaddy schriftelijk bericht heeft ontvangen van de eigenaar van de begunstigderekening dat die machtiging is ingetrokken, maar in elk geval dient een dergelijk schrijven op zodanige wijze plaats te vinden dat GoDaddy een redelijke gelegenheid heeft op die intrekking te reageren, of totdat GoDaddy deze Overeenkomst schriftelijk opzegt.

In geval van een terugvordering brengt GoDaddy het bedrag van de betaling in mindering op de door de Verkoper opgegeven Betaalmethode. In geval van een groot aantal terugvorderingen behoudt GoDaddy, naar het oordeel van GoDaddy, zich het recht voor twintig procent (20%) van alle betalingen van Verkoper negentig gedurende (90) dagen vast te houden vanaf de datum waarop de betaling moest worden verricht.

De verkoper geeft de domeinnaam niet aan de koper vrij voordat van GoDaddy bericht is ontvangen dat de koopsom is geverifieerd en geaccepteerd.

5. specifieke bepalingen voor het kopen/bieden op domeinnamen

Alle biedingen en aankopen zijn onderworpen aan de Overeenkomst over bod/koop/aanbod, die middels verwijzing hiervan deel uitmaakt.  Als Koper bent u verplicht de transactie te voltooien indien u de domeinnaam voor een vaste prijs of via een Nu Kopen-format koopt, of indien u de hoogste bieder bent aan het eind van een veiling en uw bod gelijk is aan of hoger is dan het minimumbod of de reserveprijs.  Indien u de transactie om enigerlei reden niet voltooit (waaronder begrepen, zonder enige beperking, het niet betalen van de koopprijs indien u de domeinnaam voor een vaste prijs of via een Nu Kopen-format koopt, of indien u de hoogste bieder bent aan het eind van een veiling en uw bod gelijk is aan of hoger is dan het minimumbod of de reserveprijs), behoudt GoDaddy zich het recht voor (i) u kosten in rekening te brengen of (ii) uw lidmaatschap bij GoDaddy Veilingen te beëindigen (zoals door GoDaddy geheel naar eigen goeddunken kan worden bepaald).   Verkopers die hun domeinnaam op de lijst plaatsen als een "Aanbod/Tegenbod" kunnen, wanneer eenmaal een bod is uitgebracht, gebruik maken van de "Push naar Veiling"-optie, om hun domeinnaamvermelding op een Veilinglijst te plaatsen. Indien Verkoper gebruik maakt van deze optie op uw aanbod, wordt uw aanbod het eerste bod op die lijst.  Als er geen (hoger) bod wordt uitgebracht, wordt u geacht de koper van die domeinnaam te zijn. Indien uw bod niet wordt "geaccepteerd" voor de “Push naar Veiling”-optie, wordt daarvan mededeling gedaan en hebt u de optie het bieden op die domeinnaam via de Veilingsite te laten verlopen. U bevestigt dat voor sommige domeinnamen extra registratiekosten in rekening kunnen worden gebracht. Voor deze domeinnamen wordt de verlengingsvergoeding opgeteld bij uw bod of Nu Kopen-prijs en vormt dit tezamen de koopprijs. U gaat ermee akkoord dat U door het voltooien van de transactie verantwoordelijk bent voor het betalen van de verlengingsvergoeding. Door het in gang zetten en het versturen van betalingen via de Services, wijst u GoDaddy aan als uw agent om namens u het geld te verkrijgen en dit over te dragen aan de door u aangewezen ontvanger. Wanneer u een betaling eenmaal hebt verzonden, houdt GoDaddy als uw agent deze gelden gedurende een voorgeschreven termijn onder zich, afhankelijk van de soort transactie, waarna GoDaddy de gelden aan de Verkoper vrijgeeft. U kunt dit geld in geen geval terugtrekken of naar een andere ontvanger versturen, tenzij de oorspronkelijke transactie wordt geannuleerd. Indien de Verkoper de betaling weigert, wordt het geld, onder aftrek van de bij de prijsstructuur vermelde administratiekosten, aan U gerestitueerd. U gaat ermee akkoord dat GoDaddy niet verantwoordelijk is voor betalingen die door de Verkoper worden geweigerd. Voor Verlopen Veilingen zal GoDaddy het geld eerst via de Betaalmethode ontvangen die u hebt aangewezen. In geval van onvoldoende saldo of ongeldige creditcardgegevens kan GoDaddy de resterende gelden van de voor u geregistreerde Betaalmethode afschrijven.

Als Koper dient u ervoor te zorgen dat u met het gebruik van de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden of toepasselijke wet- of regelgeving.

Sommige lijsten met domeinnamen kunnen verkeersgegevens (“Verkeersgegevens”) en een waardebedrag ("Waardering") bevatten De Verkeersgegevens en Waardering worden geleverd in de “HUIDIGE STAAT” en  zijn slechts voor informatieve doeleinden bedoeld. De Verkeersgegevens en Waardering geven beiden intern berekende gegevens weer en geven geen garantie van gehandhaafd verkeer of actuele waarde van de domeinnaam.

U gaat ermee akkoord  dat u domeinnamen  die u via de Services hebt gevonden niet zult kopen   zonder gebruik te maken van de Services voor het voltooien van de transactie. Indien GoDaddy (geheel naar eigen goeddunken van GoDaddy) vaststelt dat u de Services omzeilt, behoudt GoDaddy zich het recht voor uw account te beëindigen en al uw vermeldingen te annuleren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat ccTLD's unieke geschiktheidsvereisten kunnen hebben.Dienovereenkomstig dient u, voordat u een ccTLD via de Veilingen van GoDaddykoopt of erop biedt, de toepasselijke registratieregels, beleidsregels en overeenkomsten voor de desbetreffende ccTLD te bestuderen om ervoor te zorgen dat u aan alle geschiktheidsvereisten voldoet (met inbegrip van de vereisten zoals vermeld in de Overeenkomst inzake Domeinnaamregistratie, indien van toepassing) en dat u de domeinnaam na een geslaagde koop of goed bod op de Veilingen van GoDaddy kunt registreren.

Onder alle omstandigheden is het een Verkopen verboden om op zijn/haar eigen vermelding te bieden. Daarnaast, is “Shill-bieden” streng verboden. Shill-bieden is het bieden door iemand—inclusief de Verkoper, familie, vrienden, kamergenoten, werknemers of online contactpersonen—die op kunstmatige manier de prijs van een domeinnaam of schijnbare wenselijkheid verhogen. Overtredingen van het bovenstaande beleid kan resulteren in de door GoDaddy te ondernemen handelingen, inclusief:

 • Verwijderen van vermelding
 • Accountopschorting
 • Doorverwijzen naar rechtshandhaving

6. GoDaddy Verlopen Domeinnamen (Premier Veilingen)

GoDaddy kan van tijd tot tijd domeinnamen vermelden waarvan de expiratietermijn is ingegaan voor hun oorspronkelijke registratie (“Verlopen Domeinnamen”). Verlopen Domeinnamen worden op de site duidelijk gemarkeerd. Deze Verlopen Domeinnamen kunnen op de Site worden vermeld op de datum waarop zij verlopen; de verkoop ervan wordt echter pas definitief na vijfenveertig (45) dagen na de expiratiedatum. Tijdens de afkoopperiode zoals omschreven in de Overeenkomst inzake Domeinnaamregistratie, heeft de oorspronkelijke registrant het recht de Verlopen Domeinnaam opnieuw te claimen. Door op de Verlopen Domeinnaam te bieden, erkent Koper en gaat deze ermee akkoord dat indien Koper het winnende bod heeft uitgebracht, de overdracht van de Verlopen Domeinnaam pas wordt voltooid nadat de expiratietermijn is verstreken. Voorts erkent de Koper en gaat hij ermee akkoord dat GoDaddy niet verplicht is een externe escrow-service aan te bieden om transacties van Verlopen Domeinnamen te faciliteren. Indien de Verlopen Domeinnaam opnieuw wordt geclaimd door de oorspronkelijke registrant, vergoedt GoDaddy de volledige koopprijs. De Koper erkent dat Verlopen Domeinnamen bij gelegenheid van de koop moeten worden verlengd. Een verlengingsvergoeding of overdrachtskosten voor één (1) jaar wordt bij de koopprijs opgeteld voor elke aangeschafte Verlopen Domeinnaam. Het succesvolle geboden bedrag plus de vergoeding voor verlenging of overdracht van één (1) jaar (vanaf het eind van de vorige registratie van de domeinnaam), plus ICANN-vergoeding, indien van toepassing, moet binnen achtenveertig (48) uur na sluiting van deuw GoDaddy Veiling worden voldaan, of het bedrag wordt op de derde dag na sluiting van de veiling afgeschreven via de betaalmethode die met de account is geassocieerd. Indien de winnende bieder de koop niet voltooit, kan de Verlopen Domeinnaam aan u te koop worden aangeboden. U dient de koop van de Verlopen Domeinnaam te voltooien binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van het bericht dat de Verlopen Domeinnaam aan u wordt aangeboden. Indien u ervoor kiest de Verlopen Domeinnaam te kopen, erkent u dat de Verlopen Domeinnaam bij de koop daarvan moet worden verlengd. Een verlengingsvergoeding voor één (1) jaar wordt bij de koopprijs opgeteld voor elke aangeschafte Verlopen Domeinnaam. Het bedrag van uw bod plus de vergoeding voor een verlenging van één (1) jaar (vanaf het eind van de vorige registratietermijn van de domeinnaam) of overdrachtkosten, plus de ICANN-vergoeding, indien van toepassing, dient te worden voldaan binnen vierentwintig (24) uur na het bericht dat de Verlopen Domeinnaam aan u wordt aangeboden; indien geen betaling is ontvangen binnen vierentwintig (24) uur, kan GoDaddy de Verlopen Domeinnaam aan anderen te koop aanbieden. Indien de Verlopen Domeinnaam opnieuw wordt geclaimd door de oorspronkelijke registrant, vergoedt GoDaddy de volledige koopprijs.

7. Wijziging van eigendom

GoDaddy is niet de eigenaar van de op de website vermelde domeinnamen en kan derhalve niet de onmiddellijke wijziging van eigendom van Verkoper naar Koper garanderen.Indien de verkochte domeinnaam bij GoDaddy staat geregistreerd en in aanmerking komt voor overdracht van Verkoper naar Koper via de COA-procedure van GoDaddy, gaat de eigendom over op het moment dat het betaalproces voltooid is en Verkoper de koopsom van Koper heeft ontvangen. Voor domeinnamen die bij GoDaddy staan geregistreerd maar die als Verlopen Domeinnamen zijn aangemerkt en volgens het Veiling-format staan vermeld, gaat de eigendom pas over na vijfenveertig (45) dagen na de datum waarop de termijn oorspronkelijk verstreken was (ongeveer tien (10) dagen na de sluiting van de Veiling). Voor alle veilingen tussen Leden dient binnen vijf (5) dagen na de sluiting van de vermelding te worden betaald. Voor alle veilingen van verlopen domeinnamen dient de betaling plaats te vinden binnen achtenveertig (48) uur na de sluiting van de veiling.

Om de wijziging van de registrantgegevens die geassocieerd is met de vermelde domeinnamen te bewerkstelligen, en in overeenstemming met het beleid Wijziging van registrant van ICANN, verleent de Verkoper ten tijde van de vermelding van de domeinnamen, expliciet toestemming en wijst hij/zij GoDaddy aan om als zijn/haar Toegewezen Agent op te treden.  Als Toegewezen agent, zal GoDaddy de overdracht en wijziging van contactgegevens van domeinnaam uitvoeren voor de verkochte domeinnamen.  Als zodanig, verleent de Verkoper GoDaddy het recht om expliciet akkoord te gaan met de materiële wijziging van de contactgegevens van de registrant voor het uitvoeren van de overdracht van de verkochte domeinnamen. Daarnaast, autoriseert de Koper expliciet en draagt hij/zij GoDaddy op om op te treden als zijn/haar Toegewezen Agent.  Als Toegewezen agent, faciliteert GoDaddy de overdracht en de wijziging van de contactgegevens van de domeinnaam voor de aangekochte domeinnamen.  Als zodanig, verleent de Koper GoDaddy het recht om expliciet akkoord te gaan met de materiële wijziging van de contactgegevens van de registrant voor het uitvoeren van de overdracht van de aankochte domeinnamen.

Terwijl Koper en Verkoper de Diensten kunnen gebruiken om de koop en verkoop van domeinnamen te faciliteren die niet bij GoDaddy staan geregistreerd, dringt GoDaddy er sterk bij partijen op aan om domeinnamen die niet bij GoDaddy staan geregistreerd over te dragen naar GoDaddy bij ontvangst van een definitief/geslaagd bod, zodat GoDaddy de geregistreerde registerhouder voor de desbetreffende domeinnaam wordt.  Daarnaast wijzen wij erop dat indien de verkochte domeinnaam bij GoDaddy wordt geregistreerd en in aanmerking komt voor overdracht van Verkoper naar Koper via de COA-procedure van GoDaddy, de domeinnaam automatisch wordt verplaatst van deGoDaddy-account van Verkoper naar de GoDaddy-account van Koper, en dat geen andere overdrachtsmogelijkheden zijn toegestaan. 

Indien de eigendomsovergang van Verkoper naar Koper niet kan worden voltooid (i) vanwege frauduleuze handelingen van een der partijen of (ii) om enige andere reden, erkennen en aanvaarden Koper en Verkoper dat GoDaddy daarvoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk is.In alle gevallen, ongeacht of de desbetreffende domeinnaam bij GoDaddy of bij een andere registerhouder staat geregistreerd, vindt de eigendomsovergang van Verkoper naar Koper plaats zonder verklaringen of garanties van enigerlei aard (waaronder begrepen, zonder enige beperking, verklaringen of garanties dat een domeinnaam geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden) en GoDaddy wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid daarvoor af.

Een bij GoDaddy geregistreerde domeinnaam mag niet worden overgedragen naar een andere registerhouder dan GoDaddy gedurende een termijn van zestig (60) dagen na de datum waarop de eigendom is overgegaan.

8. Rechten van GoDaddy

Naast alle andere rechten voorbehouden door GoDaddy in deze Overeenkomst, behoudt GoDaddy zich uitdrukkelijk het recht voor naar eigen goeddunken het volgende te doen:

 1. Controleren van uw gebruik van de Diensten voor de naleving van deze Overeenkomst en de Universele Voorwaarden van de Dienstenovereenkomst, die hierin is opgenomen;
 2. Vaststellen van grenzen en richtlijnen betreffende het gebruik van de Diensten;
 3. Beëindigen van uw Diensten vanwege ongevraagde, commerciële e-mail (dat wil zeggen, spam, e-mail sturen naar abonnees die niet de keuze ervoor hebben gemaakt); onrechtmatige toegang tot andere computers of netwerken (dat wil zeggen, hacken); distributie van internetvirussen of soortgelijke destructieve activiteiten; niet-betaling van de vergoedingen; activiteiten die bedoeld zijn derden te schande te maken, in verlegenheid te brengen, te hinderen, te schaden, te misbruiken, te bedreigen, te lasteren of lastig te vallen; activiteiten verboden door de wetten van de Verenigde Staten en/of buitenlandse gebieden waarin u zaken doet; activiteiten ter bevordering van onwettig gedrag door anderen, zoals haatmisdrijven, terrorisme en kinderpornografie; activiteiten die onrechtmatig, vulgair, obsceen, invasief zijn voor de privacy van derden, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn; activiteiten die bedoeld zijn om zich voor te doen als een derde partij; en activiteiten bedoeld om op enige manier schade toe te brengen aan minderjarigen, en andere activiteiten, al dan niet wettelijk toegestaan, waarvan GoDaddy, ter uitsluitende beoordeling, vaststelt dat deze schadelijk zijn voor haar andere klanten, activiteiten of reputatie; en 
 4. Beëindigen van uw Diensten indien uw gebruik van de Diensten leidt tot gerechtelijke stappen of dreigende gerechtelijke stappen tegen GoDaddy of een van haar dochterondernemingen of partners, ongeacht of dergelijke gerechtelijke stappen of dreigende gerechtelijke stappen uiteindelijk ontvankelijk of onontvankelijk wordt verklaard.

GoDaddy is niet verplicht toezicht te houden op de Services, maar behoudt zich daartoe wel het recht voor. GoDaddy behoudt zich het recht voor de omschrijvingen en commentaren bij de vermeldingen te redigeren. U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy het recht heeft bepaalde informatie openbaar te maken in verband met de verkoop of koop van domeinen op de website, met inbegrip van, zonder enige beperking (a) de naam van de verkochte of gekochte domeinnaam, (b) de verkoopprijs of koopprijs van de verkochte of gekochte domeinnaam en (c) informatie over het tijdstip van koop of verkoop.

9. GESCHILLENBELEID

Een geschil kan zich van tijd tot tijd voordoen over een transactie die via de Services is begonnen of voltooid. In dergelijke gevallen verklaart u zich gebonden aan het Geschillenbeleid van GoDaddy’s. GoDaddy behoudt zich het recht voor het Geschillenbeleid te allen tijde zonder kennisgeving aan te passen.

Een Geschil aanhangig maken

Om een geschil aanhangig te maken dient u een e-mail te sturen naar AuctionDisputes@godaddy.com. De e-mail moet het volgende bevatten:

       Uw rekeningnummer;

       Uw naam en contactgegevens;

       Het bestelnummer verbonden aan de transactie;

       De domeinnaam waarover het geschil ontstaat; en

       Een gedetailleerde verslaglegging van het geschil.

Dergelijke e-mails moeten binnen vier (4) dagen na de verkoopdatum zijn ontvangen.

Wanneer bericht over een geschil is ontvangen, zet GoDaddy de transactie "on hold", terwijl zij het geschil onderzoekt. GoDaddy behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen goeddunken een geschil af te sluiten wanneer haar dit als ongeldig voorkomt of zij dit als opgelost beschouwt. Na onderzoek doet GoDaddy mededeling aan Koper en Verkoper over de uitkomst van het onderzoek en voltooit of beëindigt zij de transactie, al naar gelang GoDaddy geheel naar eigen goeddunken passend acht.

GoDaddy behoudt zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen om de kosten van het onderzoek ter zake van een geschil te dekken. U gaat ermee akkoord dat GoDaddy administratiekosten in rekening kan brengen bij de Betalingsmethode die voor u staat vermeld, indien een geschil aanhangig wordt gemaakt ter zake van een domeinnaam die u via de Services hebt vermeld of aangeschaft. Ingeval GoDaddy meerdere klachten ontvangt over transacties waar u bij betrokken bent, kan GoDaddygeheel naar eigen goeddunken uw account annuleren en al uw vermeldingen beëindigen.

Indien u een geschil hebt met een (1) of meer leden, vrijwaart u GoDaddy, de aan haar gelieerde bedrijven, haar functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, samenwerkingsverbanden en werknemers van alle vorderingen, eisen en schade (werkelijke of gevolgschade) van welke aard dan ook welke voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dat geschil.

10. RECHTSMIDDELEN EN ANNULERINGSRECHT

Zonder beperking van andere rechtsmiddelen, indien:

 1. U in strijd handelt met deze Overeenkomst of een door verwijzing daarvan deel uitmakend document;
 2. GoDaddy stelt vast of uw handelingen een risico kunnen vormen voor GoDaddy of haar leden; of
 3. GoDaddy bepaalt of u met uw gebruik van de Services inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of wettelijke rechten van anderen.

GoDaddymag onmiddellijk:

       Haar leden waarschuwen voor uw handelingen;

       Elke lopende transactie die gelieerd is aan uw account(s) "on hold" zetten;

       Financieringsbronnen en Betalingen beperken;

       Uw toegang tot uw account(s) of tot enige functionaliteit van uw account(s) beperkten; of

       Voor onbepaalde tijd uw account(s) onderbreken of sluiten en onze Diensten aan u weigeren.

Daarnaast behoudt GoDaddy zich het recht voor gelden langer dan de normale distributietermijnen onder zich te houden in geval van transacties die zij verdacht vindt of voor een of meer accounts waarop veel transacties plaatsvinden, om de integriteit van de gelden te waarborgen. Indien GoDaddy uw account(s) sluit, doet GoDaddy daarvan mededeling en betaalt zij u alle aan u verschuldigde gelden in uw account uit voor zover daar geen beperkingen voor gelden.

Daarnaast, waar volgens de inschatting van GoDaddy, u geld verschuldigd bent voor welke reden dan ook, dan behoudt GoDaddy zich het recht voor om openstaande bedragen te verrekenen met uw account totdat GoDaddy volledig gecompenseerd is.

11. TITELS EN KOPPEN; AFZONDERLIJKE OVEREENKOMSTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet.  Elke toezegging of afspraak in deze Overeenkomst zal voor alle doeleinden worden geïnterpreteerd als een afzonderlijke, op zichzelf staande toezegging of afspraak.  Als een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling (of enig deel daarvan) van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar is, laat dit de overige bepalingen (of delen daarvan) onverlet en blijven deze geldig en uitvoerbaar voor zover wettelijk toegestaan.

12. DEFINITIES; CONFLICTEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegeschreven in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst.  In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in deze Overeenkomst en de bepalingen in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen in deze Overeenkomst.


26-10-17
© 2016-2017 GoDaddy.com, LLC