GoDaddy

OVEREENKOMST CERTIFICAATSERVICES

Laatst herzien: 4-3-2020

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN

 1. OVERZICHT
 2. Deze Certificaat service-overeenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, ("GoDaddy") en u en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Certificaat service-overeenkomst bevat uw gebruiksvoorwaarden van de verschillende SSL- en code-ondertekenend certificaat-services ("Services") die we bieden. Uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en dat u deze begrijpt, erkent en dat u zich daaraan gehouden verklaart. De Overeenkomst omvat ter referentie (i) onze Algemene Serviceovereenkomstvoorwaarden, (ii) alle relevante overeenkomsten, verklaringen, praktijken en formulieren zoals beschreven in onze Repertorium van certificaatdiensten, en (ii) pakketbeperkingen, uitsluitingen van productaansprakelijkheid en andere beperkingen die u op de startpagina's van de webbeveiliging of certificaten van de GoDaddy website (deze "Site") wordt getoond.

  De termen "wij", "ons" of "onze" verwijzen naar GoDaddy. De begrippen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar personen of entiteiten die deze Overeenkomst aanvaarden en/of gebruik maken van de Services. Niets in deze Overeenkomst zal worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven.

  U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy deze Overeenkomst en alle daarin vervatte beleidsvoorschriften en afspraken te allen tijde naar eigen goeddunken kan veranderen of aanpassen, en dat dergelijke veranderingen of aanpassingen meteen na openbaarmaking op deze Site van kracht zijn, en (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site nadat zulke veranderingen of aanpassingen zijn gemaakt (zoals aangegeven door de "Laatst herzien"-datum bovenaan deze pagina) uw acceptatie van deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien zal betekenen. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dient u deze Site of de Services niet te gebruiken (of het gebruik ervan niet voort te zetten). Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of veranderingen aan deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw account ("Shopper-account"), inclusief e-mailadres, bijgewerkt houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

 3. OMSCHRIJVING VAN SERVICES
 4. We bieden verschillende webbeveiligingsservices, inclusief SSL- en code-ondertekenende certificaatservices. Elk van deze worden hieronder verder beschreven en worden geregeld door individuele overeenkomsten met een specifieke set voorwaarden en worden hierin verwezen en opgenomen, alsook verschillende praktijken en beleidsverklaringen die de diensten algemeen van toepassing zijn. Alles Services zijn onderhevig aan ons Certificatiebeleid en Verklaring certificatiepraktijken. Voor zover van toepassing, kunnen de Services ook onderhevig zijn aan voorwaarden van onze SSL Certificaat Service vertrouwende partij overeenkomst.

  SSL-certificaten. Een SSL-certificaat dat je van ons of onze partners hebt gekocht, is onderhevig aan, en is bedoeld voor het specifieke doel als omschreven in de SSL-certificaat van de abonnementsovereenkomst voor de serviceof, indien een uitgebreid validatiecertificaat, volgens de voorwaarden in de Uitgebreid validatiecertificaat serviceovereenkomst voor abonnees. Voor premium (EV) certificaten is er een grondig validatieproces dat begint met een uitgebreide aanmelding waar u uw bedrijfsgegevens dient op te geven, zoals het registratienummer, statuut- of registratievertegenwoordiger en andere relevante rechtsbevoegdheidsgegevens.

  SSL-certificaten voorwaarden. Nieuwe regelgeving die in juli 2017 door CAB Forum is geïntroduceerd, vereist dat alle SSL-certificaten die op of na 1 maart 2018 zijn uitgegeven, niet langer dan 27 maanden geldig zijn. Daarom zullen we automatisch certificaten die ouder zijn dan 2 jaar, opnieuw valideren en uitgeven, zolang het SSL-certificaat een actief abonnement heeft.

  We valideren, installeren en geven het nieuwe certificaat automatisch elke twee jaar uit voor abonnees via onze hosting-producten.

  Klanten die hosting-producten van een derde partij gebruiken, dienen het nieuwe certificaat opnieuw te installeren nadat we een nieuw certificaat automatisch hebben gevalideerd en uitgegeven. We laten klanten via het productdashboard en e-mail weten wanneer ze stappen moeten ondernemen.

  Code-ondertekenende certificaten. Een bij ons of bij een van onze partners gekocht Code-ondertekenend certificaat, is onderhevig aan, en is bedoeld voor het specifieke gebruik zoals beschreven in de Code-ondertekenend certificaat van de abonnementsovereenkomst voor de service. Nadat je een Code-ondertekenend certificaat hebt aangeschaft, dien je alle redelijke maatregelen te nemen om de enige eigenaar te zijn van je privésleutel die overeenkomt met de openbare sleutel die wordt inbegrepen in het verzochte certificaat/de certificaten, deze altijd geheim te houden en ten alle tijden te beschermen (tevens alle geassocieerde activeringsgegevens of apparaat, bijv. wachtwoorden of tokens), en dien je ervoor te zorgen dat, op zijn minst, de privésleutel op een USB-token is opgeslagen die fysiek verwijderd is van het apparaat waarop de code-ondertekeningsfunctie wordt gehost, totdat een ondertekeningssessie is begonnen. Dien een Certificaatondertekeningsaanvraag (CSR) in vanaf de computer die de code ondertekent. Zorg ervoor dat je het certificaat aanvraagt via de computer en de account (gewoonlijk Administrator) die je gebruikt voor het ondertekenen van de programmacode. Het aanvragen van het certificaat leidt ertoe dat er een privésleutel wordt gemaakt op de computer die je aan het code-ondertekenend certificaat voor het ondertekenen van programmacode moet koppelen wanneer je dit installeert. Afhankelijk van hoe je het certificaat gebruikt, kun je de CSR automatisch aanmaken of kun je de CSR genereren met een tool, bijv. OpenSSL. Nadat je aanvraag is ingediend, verifiëren we de bedrijfsinformatie die je hebt gegeven. De Registration Authority (RA) kan, indien nodig, contact met je opnemen voor aanvullende informatie. Je kunt de validatieprocedure volgen via je account. Zodra het code-ondertekeningscertificaat verstrekt is, sturen we je een e-mail met een link waarmee je het certificaat en eventuele andere tijdelijke certificaten kunt downloaden en installeren.

 5. VERTEGENWOORDIGER VAN AANVRAGER
 6. Het is toegestaan om aan een vertegenwoordiger de bevoegdheid toe te kennen voor het volgende: (1) het ondertekenen en verzenden of goedkeuren van een certificaataanvraag namens jou, (2) het ondertekenen en verzenden van een abonnee-overeenkomst namens jou en/of (3) het accepteren van de gebruiksvoorwaarden namens jou, op voorwaarde dat je erkent en accepteert dat je onderworpen en gebonden bent en blijft aan alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.

 7. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID
 8. De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

 9. DEFINITIES; GESCHILLEN
 10. Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.