GoDaddy

ALGEMEEN BELEID INZAKE BESLECHTING VAN GESCHILLEN OVER DOMEINNAMEN

Laatst herzien: 24-10-2019

(Zoals Goedgekeurd door ICANN op 24 oktober 1999)

1. Doel

Het Algemene Beleid inzake de Beslechting van Geschillen over Domeinnamen (het "Beleid") is goedgekeurd door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), maakt middels verwijzing deel uit van uw Registratieovereenkomst, en bepaalt de toepasselijke voorwaarden wanneer zich een geschil voordoet tussen u en een andere partij dan ons (de registerhouder) over de registratie en het gebruik van een internetdomeinnaam die door u is geregistreerd. Procedures op basis van Paragraaf 4 van dit Beleid zullen worden gevoerd volgens de voorschriften van het Algemeen Beleid inzake de Beslechting van Geschillen over Domeinnamen (het "Huishoudelijk Reglement") die hier beschikbaar, en de gekozen service voor administratieve geschiloplossing en de aanvullende voorschriften van de serviceprovider.

2. Uw verklaringen

Door een aanvraag te doen voor registratie van een domeinnaam of door ons te vragen een domeinnaamregistratie aan te houden of te verlengen, verklaart u hierbij en garandeert u ons hierbij dat (a) de door u in uw Registratieovereenkomst gedane verklaringen volledig en juist zijn; (b) voor zover u weet de registratie van de domeinnaam geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij of deze anderszins schendt; (c) u de domeinnaam niet registreert voor een onrechtmatig doel; en (d) u de domeinnaam niet opzettelijk zult gebruiken in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving. Het is uw verantwoordelijkheid te bepalen of uw domeinnaamregistratie inbreuk maakt op de rechten van derden of dergelijke rechten schendt.

3. Annuleringen, overdrachten en wijzigingen

Wij zullen domeinnaamregistraties in de volgende omstandigheden annuleren, overdragen of anderszins wijzigen:

 1. afhankelijk van de bepalingen van Paragraaf 8, ontvangst door ons van schriftelijke of relevante elektronische instructies van u of uw bevoegde vertegenwoordiger om een dergelijke maatregel te nemen;
 2. onze ontvangst van een bevel van een rechtbank of arbitragecommissie, in elk geval van een bevoegde rechterlijke instantie, dat een dergelijke maatregel vereist; en/of
 3. onze ontvangst van een uitspraak van een bestuursrechter/rechtscollege een dergelijke actie vereist in een administratieve procedure waarbij u partij was en die werd gevoerd uit hoofde van dit Beleid of een latere versie van dit door ICANN aangenomen Beleid. (Zie paragraaf4(i) en (k) hieronder.)
 4. Wij kunnen een domeinnaamregistratie ook annuleren, overdragen of anderszins wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van uw Registratieovereenkomst of andere wettelijke vereisten.

4. Verplichte administratieve procedure

Deze paragraaf bepaalt de soort geschillen waarvoor u zich moet onderwerpen aan een verplichte administratieve procedure. Deze procedures zullen worden gevoerd voor een van de serviceprovider voor administratieve-geschillenbeslechting die hier staan vermeld (elk een "Provider").

 1. Toepasselijke geschillen. U moet zich aan een verplichte administratieve procedure onderwerpen in het geval een derde (een "eiser") in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement aan de relevante Provider verklaart, dat
  • uw domeinnaam is identiek of verwarrend gelijk aan een handelsmerk of dienstmerk waarop de eiser rechten heeft; en
  • u geen rechten op of legitieme belangen met betrekking tot de domeinnaam hebt; en
  • uw domeinnaam is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt.
  In de administratieve procedure moet de eiser bewijzen dat elk van deze drie elementen aanwezig is.
 2. Bewijs van Registratie en Gebruik te Kwader Trouw. Voor het doel van Paragraaf 4(a)(iii), zullen de volgende omstandigheden, in het bijzonder, maar zonder beperking, indien door het rechtscollege aanwezig geacht, dienen als bewijs van de registratie en het te kwader trouw gebruiken van een domeinnaam:
  • omstandigheden die erop wijzen dat u de domeinnaam hebt geregistreerd of hebt verkregen voornamelijk met het doel van verkoop, verhuur of andere overdracht van de domeinnaamregistratie aan de eiser, die de eigenaar van het handelsmerk of dienstmerk is of aan een concurrent van die eiser tegen een vergoeding die hoger is dan uw onderbouwde contante kosten die direct met de domeinnaam zijn verbonden; of
  • u hebt de domeinnaam geregistreerd om te voorkomen dat de eigenaar van het handelsmerk of dienstmerk het merk weergeeft in een overeenkomende domeinnaam, mits u consistent hebt blijkgegeven van dergelijk gedrag; of
  • u hebt de domeinnaam primair geregistreerd met het doel het bedrijf van een concurrent te ontwrichten; of
  • door de domeinnaam te gebruiken hebt u opzettelijk geprobeerd om voor zakelijk gewin internetgebruikers naar uw website of een andere online locatie te lokken, door een kans op verwarring te creëren met het merk van de eiser wat betreft de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van uw website of locatie of van een product of service op uw website of locatie.
 3. Hoe u uw rechten op en rechtmatige belangen in de domeinnaam kunt aantonen in uw reactie op een rechtsvordering. Als u een rechtsvordering ontvangt, dient u paragraaf 5 van de regels van rechtsvordering te lezen om te bepalen hoe u uw reactie kunt voorbereiden. Als de rechtbank of de jury na evaluatie van al het gepresenteerde bewijsmateriaal de zaak bewezen acht, tonen met name de volgende omstandigheden, zonder beperking, uw rechten op of legitieme belangen in de domeinnaam aan voor het doel van Paragraaf 4(a)(ii):
  • Vóór enige kennisgeving aan u van het geschil, uw gebruik van de domeinnaam, of aantoonbare voorbereidingen om die te gebruiken, of van een naam overeenkomend met de domeinnaam in verband met een bona fide aanbod van goederen of diensten; of
  • U (als individu, zaak of andere organisatie) bent algemeen bekend onder de domeinnaam, zelfs indien u geen handelsmerk- of dienstmerkrechten hebt verkregen; of
  • U maakt een legitiem niet-commercieel of redelijk gebruik van de domeinnaam, zonder de bedoeling om voor winstoogmerk klanten te misleiden of het betreffende handelsmerk of dienstmerk te schaden.
 4. Keuze van Provider. De eiser kiest de Provider uit de door ICANN goedgekeurde providers door de klacht aan die Provider te overleggen. De gekozen Provider zal de procedure beheren, behalve in gevallen van samenvoeging zoals beschreven in lid 4(f).
 5. Initiëring van een Procedure en Proces en Benoeming van een Administratieve Commissie. Het Huishoudelijk Reglement omschrijft het proces voor de initiëring en het voeren van een procedure en voor de benoeming van de commissie die het geschil zal beslechten (de "Administratieve Commissie").
 6. Voeging. In het geval van meerdere geschillen tussen u en een eiser kunnen u of de eiser verzoeken om de geschillen te voegen voor een enkele bestuursrechtelijk kamer. Dit verzoek dient te worden gericht een het eerste bestuursrechtelijke college dat een aanhangig geschil tussen de partijen behandelt. Dit rechtscollege kan al dergelijke voor haar gebracht geschillen naar eigen goeddunken voegen, mits de te voegen geschillen worden beheerst door dit Beleid of een latere versie van dit door ICANN aangenomen beleid.
 7. Kosten. Alle kosten die door een Provider in rekening worden gebracht in verband met een geschil voor een Administratieve Commissie op basis van dit Beleid worden door de eiser betaald, behalve in de gevallen waar u ervoor kiest om de Administratieve Commissie van een naar 3 panelleden uit te breiden zoals voorzien in lid 5(b)(iv) van het Huishoudelijk Reglement, in welk geval alle kosten evenredig gedeeld zullen worden door u en de eiser.
 8. Onze Betrokkenheid bij Administratieve Procedures. Wij nemen geen deel aan en zullen niet deelnemen aan het beheer of het voeren van een procedure voor een Administratieve Commissie. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk ten gevolge van besluiten die door de Administratieve Commissie zijn genomen.
 9. Verhaalsrecht. De aan een eiser op grond van een procedure aanhangig gemaakt bij een bestuursrechtelijk college beschikbare rechtsmiddelen zullen beperkt zijn tot het eisen van annulering van uw domeinnaam of de overdracht van uw domeinnaamregistratie aan de eiser.
 10. Kennisgeving en Publicatie. De Provider geeft ons kennis van ieder besluit dat door een Administratieve Commissie wordt genomen ten aanzien van een domeinnaam die u bij ons hebt geregistreerd. Alle besluiten krachtens dit Beleid zullen volledig op het Internet worden gepubliceerd, behalve indien een Administratieve Commissie in een uitzonderlijk geval besluit om delen van haar besluit te herzien.
 11. Beschikbaarheid van Rechtbankprocedures. De verplichte vereisten voor administratieve procedures zoals uiteengezet in lid 4 verhinderen niet dat u of de eiser een geschil kan voorleggen aan een bevoegde rechtbank voor onafhankelijke beslechting voordat een dergelijk verplichte administratieve procedure is begonnen of nadat een dergelijke procedure is voltooid. Indien een Administratieve Commissie besluit dat uw domeinnaamregistratie geannuleerd of overgedragen moet worden, dan zullen wij tien (10) werkdagen wachten (zoals in acht genomen op de locatie van onze hoofdvestiging) nadat we op de hoogte zijn gesteld door de relevante Provider van het besluit van de Administratieve Commissie voordat dat besluit wordt uitgevoerd. Wij zullen het besluit vervolgens uitvoeren tenzij we tijdens die tien (10) werkdagen officiële documenten van u hebben ontvangen (zoals een kopie van een klacht, afgestempeld door de griffier van de rechtbank) dat u een rechtszaak tegen de eiser bent begonnen in een rechtsgebied waaraan de eiser zich heeft onderworpen op basis van lid 3(b)(xiii) van het Huishoudelijk Reglement. (In het algemeen is dat rechtsgebied of de locatie van onze hoofdvestiging of uw adres zoals in onze Whois database is vermeld. Zie lid 1 en 3(b)(xiii) van het Huishoudelijk Reglement voor details.) Indien we dergelijke documentatie binnen tien (10) werkdagen ontvangen, dan zullen we het besluit van de Administratieve Commissie niet uitvoeren en we zullen geen verdere actie ondernemen totdat wij (i) afdoende bewijs ontvangen van een besluit tussen de partijen; (ii) afdoende bewijs voor ons dat uw rechtszaak is afgewezen of teruggetrokken; of (iii) een kopie van een beslissing van de rechtbank die uw rechtszaak afwijst of beschikt dat u niet het recht hebt om uw domeinnaam te blijven gebruiken.

5. Alle overige geschillen en procedures

Alle andere geschillen tussen u en een andere partij dan ons, ten aanzien van uw domeinnaamregistratie, die niet in overeenstemming met de verplichte administratieve procedure van artikel 4 worden voorgelegd, zullen tussen u en een dergelijke andere partij worden beslecht via een rechtbank, arbitrage- of andere procedure die beschikbaar kan zijn.

6. Onze betrokkenheid bij geschillen

Wij zullen op geen enkele wijze deelnemen aan een geschil tussen u en een andere partij behalve voor zover wij betrokken zijn bij de registratie en het gebruik van uw domeinnaam. U zult ons niet als partij noemen of ons anderszins betrekken bij een dergelijke procedure. In het geval dat wij worden genoemd als partij bij een dergelijke procedures, behouden wij ons het recht voor ons te verdedigen op een wijze die wij gepast achten en daartoe alle benodigde stappen te ondernemen.

7. Behoud van de status quo

Wij zullen een domeinnaamregistratie onder dit Beleid niet annuleren, overdragen, activeren, deactiveren of de status ervan anderszins wijzigen, behalve zoals bepaald in de bovenstaande paragraaf 3.

8. Overdrachten tijdens een geschil

Overdracht van een Domeinnaam aan een Nieuwe Registratiehouder

Het is u niet toegestaan uw domeinnaamregistratie over te dragen aan een andere houder (i) gedurende een lopende administratieve procedure aanhangig gemaakt op grond van paragraaf 4 of gedurende een periode van vijftien (15) werkdagen (als geconstateerd in de onze plaats van vestiging) na afloop van een dergelijke procedure; of (ii) gedurende een lopende rechtsprocedure of arbitrageprocedure in verband met uw domeinnaam, tenzij de partij aan wie de domeinnaamregistratie wordt overgedragen schriftelijk verklaart zich te zullen houden een de uitspraak van de rechter of arbiter. Wij behouden ons het recht voor een overdracht van een domeinnaamregistratie naar een andere houder die strijdig is met deze subparagraaf te annuleren.

Van registerhouders veranderen

U mag uw domeinnaamregistratie niet naar een andere registerhouder overbrengen gedurende een lopende administratieve procedure die op basis van lid 4 is aangespannen gedurende een periode van vijftien (15) werkdagen (zoals in acht genomen op de locatie van onze hoofdvestiging) nadat een dergelijke procedure is voltooid. U mag het beheer van uw domeinnaamregistratie naar een andere registerhouder overbrengen tijdens een lopende rechtszaak of arbitrage, op voorwaarde dat de domeinnaam die u bij ons hebt geregistreerd onderworpen blijft aan de procedure die tegen u is gestart in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid. Indien u een domeinnaamregistratie naar ons overbrengt tijdens de duur van een rechtszaak of arbitrage, dan zal een dergelijk geschil onderworpen blijven aan het beleid inzake geschiloplossing van de registerhouder waarvan de domeinnaamregistratie werd overgedragen.

9. Beleidswijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde met de toestemming van ICANN te wijzigen. Wij zullen ons aangepaste Beleid ten minste dertig (30) kalenderdagen voordat deze in werking treedt, op deze locatie publiceren. Tenzij reeds een beroep op dit Beleid is gedaan door de indiening van een klacht bij een Provider, in welk geval de versie van het Beleid geldig blijft die op het moment geldig was toen er een beroep op werd gedaan, totdat het geschil is opgelost, zullen al dergelijke wijzigingen bindend voor u zijn ten aanzien van een geschil over een domeinnaamregistratie, of het geschil nu voor, op of na de datum van ingang van de verandering is ontstaan. Indien u bezwaar maakt tegen een wijziging in dit Beleid, is uw enige verhaalmogelijkheid om uw domeinnaamregistratie bij ons te annuleren, op voorwaarde dat u geen recht hebt op restitutie van kosten die u aan ons hebt betaald. Het aangepaste Beleid is op u van toepassing totdat u uw domeinnaamregistratie annuleert.