GoDaddy

HOSTING-OVEREENKOMST

Laatst herzien: 14-1-2020

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

We bieden verschillende Hostingservices- en Supportpakketten:

Webhosting. Webhostingpakketten zetten uw site op één of meerdere servers. Bronnen worden door vele klanten op dezelfde servers gedeeld, maar uw site krijgt wel een uniek adres (DNS).

Zakelijke hosting. Indien u Beheerde hostingpakketten aanschaft, krijgt u alle voordelen van een eigen VPS of Toegewezen Server, maar beheren wij de server voor u, met inbegrip van het instellen van uw regelpaneel, patching cycles en back-ups.

Beheerde WordPress-hosting. Met Beheerde WordPress-hostingpakketten hebt u een gestroomlijnde en geoptimaliseerde ervaring om WordPress-sites te bouwen en te beheren. Wij zorgen voor de standaard administratieve hostingtaken, zoals het installeren van WordPress, de geautomatiseerde dagelijkse back-ups, WordPress-kernupdates en server-level caching.

Virtual Private Server ("VPS"). VPS-pakketten zetten uw site op een server die met andere klanten wordt gedeeld, maar hebt u volledige zeggenschap over uw eigen ruimte op de server en de volledige configuratie van uw virtuele instance op de server. U hebt toegangsrechten als beheerder (tot de hoofdmap) en een dedicated IP-adres.

Dedicated server. Met Dedicated serverpakketten wordt er een complete server exclusief voor uw account en gebruik gereserveerd. U heeft dan exclusieve rechten op de bandbreedte, het geheugen en de opslagruimte van uw server en de prestaties van de server worden niet beïnvloed door het verkeer en de gebruikspatronen van andere klanten.

WP Premium-support. Met WP Premium Supportpakketten krijgt u maandelijks taakkredieten waarmee u hulp van een van onze experts kunt krijgen bij het beheren van de volgende onderdelen van uw WordPress-site: thema-onderhoud, WordPress-ontwikkeling, databasemanagement, website-evaluatie en administratieve updates. Deze pakketten ondersteunen alle pakketten die door GoDaddy worden aangeboden, maar ook hostingservices van derden.

Beheerde support. Beheerde supportpakketten zijn maandelijkse abonnementen die u root/administratieve toegang bieden tot de service, en Plesk of cPanel. Wij zorgen voor core patching, beveiliging, monitoring en back-ups. Extra configuraties en installaties kunnen tegen extra kosten worden aangeschaft.

Volledig beheerde support. Volledig beheerde supportpakketten zijn maandelijkse abonnementen waarmee u root/administratieve toegang kunt krijgen. Wij zorgen voor core patching, beveiliging, monitoring en back-ups. Extra Expertservices zijn bij het abonnement inbegrepen.

Hosting Premium Support/Expertservices. Hosting Premium Support/ Expertservices ("Expert Services") zijn extra, aangepaste supportservices die voor een bepaalde prijs beschikbaar zijn. Deze Expertservices kunnen hulp bieden als u voor ingewikkelde handelingen een ervaren serverbeheerder nodig hebt. Dit omvat ook: het optimaliseren van databases, configureren van firewalls of het verplaatsen van content.

Hosting back-up. Hosting back-up en herstellen van services slaat al uw websitebestanden één keer per dag op naar de cloud. Deze back-up en herstelservices worden bij webhostingpakketten geleverd en zijn voor een bepaalde prijs beschikbaar bij onze andere hosting servicepakketten.


2. BEËINDIGING ACCOUNT; BEPERKINGEN

Migratie van servers. U erkent en gaat ermee akkoord dat het binnen de normale uitoefening van ons bedrijf kan voorkomen dat wij onze servers moeten migreren. In dat geval kan, ook als u een toegewezen IP-adres hebt, een ander IP-adres aan u worden toegewezen. Wij garanderen niet dat u de aan u toegewezen IP-adressen steeds kunt behouden.

Beëindiging van hostingservices. U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer uw Hostingservices zijn verlopen of worden beëindigd, u uw gebruik van de Hostingservices dient te beëindigen en dient af te zien van het gebruik van de aan u in verband met Hostingservices toegewezen IP-adressen en servernamen, en het domeinnaamsysteem ("DNS") voor uw domeinnaam/domeinnamen dient los te koppelen van onze servers. Voorafgaand aan de beëindiging van de Hostingservices dient u uw website of serverinhoud van onze servers te verwijderen. Wij zullen uw website- of serverinhoud niet overbrengen of via FTP verplaatsen naar een andere provider. Indien u in gebreke blijft om uw website- of serverinhoud voorafgaand aan uw opzegging van onze servers te verwijderen, wissen wij alle dergelijke inhoud en kunnen wij geen kopie van die inhoud verstrekken.

Gratis productentegoed. Bij beëindiging van de Hostingservices worden alle gratis producten die als onderdeel van de services zijn verstrekt geannuleerd of ingetrokken.

Kennisgeving gelicentieerde afbeeldingen op Migratie of Export (waar beschikbaar). Onderhevig aan alle andere van toepassing zijnde voorwaarden voor licenties, beschikbare afbeeldingen en gelicentieerd voor gebruik zijn alleen bestemd voor klanten van GoDaddy en zijn onderhevig aan de voorwaarden van de intellectuele eigendomsrechten en licentiebeperkingen van de derde partij. Voor zover u uw gehoste product of service naar een andere serviceprovider wilt exporteren of migreren (als dit als optie mogelijk is), is het geheel uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw continue gebruik van afbeeldingen die hierin worden gebruikt legitiem is, en u erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid draagt voor enige vorderingen resulterend uit uw continue gebruik na migratie en/of beëindiging (welke eerst optreedt).

Opslagcapaciteit. De totale hoeveelheid bruikbare opslagcapaciteit voor uw hostingservice(s) kan verschillen van de opgegeven capaciteit aangezien er ruimte gereserveerd is voor het besturingssysteem(systemen), systeembestand(en) en andere ondersteunende bestand(en).


3. UW VERPLICHTINGEN; VERKLARINGEN EN GARANTIES

Verantwoording. U erkent en gaat ermee akkoord dat we het recht hebben u om verantwoording te vragen in verband met uw gebruik van de Hostingservices, met name in verband met uw aankoop van IP-adressen, en u bent verplicht alle informatie te verstrekken die wij van u verlangen in het kader van die verantwoording. In verband met een dergelijke aankoop erkent en aanvaardt u dat uw naam en verantwoording bekend kunnen worden gemaakt aan bepaalde registers, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het American Registry for Internet Numbers, overeenkomstig de door dergelijke registers uitgevaardigde beleidslijnen, en dat dergelijke informatie openbaar kan worden gemaakt in de Whois-database.

Misbruikactiviteiten en andere dreigingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u onze servers en uw website niet mag gebruiken als een bron, tussenpersoon, antwoordadres of adres van bestemming van of voor mailbommen, opzettelijke overbelasting van internet, het onklaar maken van pakketten, de weigering van services en ander misbruik die de stabiliteit van ons netwerk in gevaar brengen, of die de systemen beschadigen van, of onderbreking veroorzaken van internetdiensten aan, GoDaddy, onze klanten of die van derde partijen. Het hacken van servers of het plegen van andere inbreuken op de beveiliging is verboden en wij behouden ons het recht voor om websites die informatie over hacken of links naar dergelijke informatie bevatten te verwijderen. Het gebruik van uw website als anonieme gateway is verboden. Wij verbieden het gebruik van op onze servers uit te voeren software of scripts die ertoe leiden dat de server boven een aanvaardbaar niveau wordt belast, zoals door ons te bepalen. U aanvaardt dat wij ons het recht voorbehouden om uw website tijdelijk of permanent van onze servers te verwijderen, indien u deze Serviceovereenkomst schendt en/of sprake is van activiteiten die de stabiliteit van ons netwerk bedreigen. U erkent en aanvaardt dat alle aan uw hostingaccount verbonden websites kunnen worden verwijderd, indien een van deze websites de bepalingen in deze Serviceovereenkomst schendt. U erkent en aanvaardt ook dat GoDaddy zich het recht voorbehoudt om uw gehoste account te scannen op schadelijke inhoud (bijv. malware), en dat, als dergelijke content wordt gevonden, dit kan worden verwijderd naar goeddunken van GoDaddy voor beveiligingsdoeleinden.

Naast de Algemene gedragsregels die in onze Universele servicevoorwaarden staan vermeld, gaat u ermee akkoord dat u geen onaanvaardbaar gebruik maakt van de Hostingservices, inclusief, en niet beperkt tot, de Hostingservices te gebruiken om: (1) een persoon te misleiden wat betreft de identiteit, bron of herkomst van enige communicatie; (2) trachten onbevoegde toegang te verschaffen tot een computersysteem, server, netwerk of account waartoe u niet bevoegd bent of op een niveau dat buiten uw autorisatie ligt, of deze te verstoren of te interfereren; of (3) uw server te gebruiken als een "open relais" of voor een van de bovengenoemde doeleinden.

Wij verbieden het aanbieden van een publieke, recursieve DNS-service op een van onze servers. Alle recursieve DNS-servers moeten worden beveiligd, zodat alleen interne netwerktoegang of een beperkte reeks IP-adressen mogelijk is. Wij voeren regelmatig scans uit op de aanwezigheid van publieke DNS-services en behouden ons het recht voor servers uit het netwerk te verwijderen die dit verbod overtreden.

Opslag en beveiliging. U bent volledig verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om: (1) verlies van of schade aan uw website of serverinhoud te voorkomen; (2) zelfstandige archiefkopieën en back-ups van uw website of serverinhoud te onderhouden; en (3) de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van al uw websites of serverinhoud te waarborgen die via of onze servers worden verzonden of daarop worden opgeslagen.

Onze servers zijn geen archief en we zijn niet aansprakelijk jegens u of anderen voor verlies, beschadiging of vernietiging van uw webinhoud of enig deel daarvan. De Hostingservices zijn niet bedoeld om te voorzien in een PCI- (Payment Card Industry) of HIPAA- (Health Insurance Portability and Accountability Act) conforme omgeving en dienen derhalve niet als zodanig te worden gebruikt of beschouwd. U mag de Service niet gebruiken op een wijze die naar onze mening de werking of het functioneren van onze services of apparatuur schaadt. Als voorbeeld, en niet beperkend tot deze voorbeelden, mag u de Hostingservices niet gebruiken als/om: (1) een opslagplaats of middel voor het onderbrengen of opslaan van gearchiveerde bestanden en/of (2) het plaatsen of opslaan van materiaal dat via andere websites kan worden gedownload. U erkent en aanvaardt dat wij het recht hebben om een forensisch onderzoek uit te voeren in geval van een inbreuk op uw server of account.

Website-/serverinhoud. U bent volledig verantwoordelijk voor het beschikbaar maken, bijwerken, uploaden en onderhouden van uw website of server en alle bestanden, pagina's, data, werken, informatie en/of materialen die op, in, van, naar of via uw website of server worden vertoond, gelinkt of verzonden, met inbegrip van, zonder enige beperking, handelsmerken of dienstmerken, afbeeldingen, foto's, illustraties, grafische afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten, e-mail- of andere berichten, metatags, domeinnamen, software en tekst. U erkent en gaat ermee akkoord dat het bij het verlenen van technische ondersteuning nodig kan zijn dat ons ondersteuningsteam de content van het door u gehoste product aanpast, wijzigt of verwijdert. Uw website of serverinhoud omvat tevens alle geregistreerde domeinnamen die in verband met de Hostingservices door u zijn verstrekt of namens u zijn geregistreerd.

Als toegang tot de hostingwebsite van een derde partij is vereist voor de provisie van een Service, vertegenwoordigt en verzekert u dat u bevoegd bent om ons toegang te verstrekken tot de hostingaccount bij de derde partij voor deze Serviceovereenkomst. U gaat ermee akkoord dat u volledige contractuele verantwoordelijkheden en eventuele andere wettelijke of fiduciaire verantwoordelijkheden heeft in verband met uw hosting-account van derden.

Wanneer u ons verzoekt om Software van Derden (zoals hieronder gedefinieerd) te installeren die niet wordt geleverd als onderdeel van de Hostingservices, verklaart en garandeert u dat (1) u het recht hebt de Software van Derden te gebruiken en te installeren, dat u (2) de verschuldigde licentiekosten voor de Software van Derden hebt betaald en dat (3) de Software van Derden nu en in de toekomst geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon of rechtspersoon.


4. BEPALINGEN SPECIFIEK TOT WEB, ZAKELIJK EN BEHEERDE WORDPRESS-HOSTING

Opslag- en pakketlimieten. Alle Webhosting- en WordPress-hostingpakketten, met inbegrip van de onbeperkte pakketten, zijn onderworpen aan een limiet van maximaal 250.000 inodes per account voor Linux®-hostingaccounts of 500.000 bestanden en mappen voor Windows®- hostingaccounts. De pakketten zijn ook beperkt tot niet meer dan 1.000 tabellen per database en niet meer dan één gigabyte opslag per database. Wanneer een account of database deze limieten overschrijdt, kan een melding van netwerkschending worden gegeven en verplicht worden gesteld het aantal inodes, bestanden en mappen, tabellen of gigabytes (in voorkomend geval) te verlagen op straffe van tijdelijke of permanente opschorting, zoals door ons naar eigen inzicht te bepalen. Voor alle Linux hostingpakketten gelden de volgende beperkingen: maximaal a) 25% van één CPU-kern; b) 512MB aan RAM; c) 100 websiteverbindingen; d) 100 actieve processen; e) 1 MB/s schijf IO. Wanneer deze beperkingen worden overschreden kan uw site langzamer worden of niet worden onderhouden, totdat meer bronnen worden toegevoegd. Voor bijkomende kosten kunnen meer bronnen worden toegevoegd.

WordPress-hosting mag uitsluitend worden gebruikt voor een WordPress-website. Per website wordt slechts één WordPress-installatie toegestaan. Wanneer een WordPress-hostingaccount een niet-WordPress-website host, kan een melding van netwerkschending worden gegeven en verplicht worden gesteld de niet-WordPress-website te verwijderen op straffe van tijdelijke of permanente opschorting, zoals door ons naar eigen inzicht te bepalen. Daarnaast kunt u mogelijk worden verplicht een passend hostingpakket aan te schaffen om de niet-WordPress-website te hosten, indien u de niet-WordPress-website via ons netwerk wenst te blijven hosten.

Voor gratis proefhosting-tegoeden gelden de volgende limieten: niet meer dan a) 25% van één CPU-kern; b) 256MB aan RAM; c) 10 website-aansluitingen; d) 100 actieve processen; e) .5 MB/s disk IO; f) 50.000 inodes; g) 1 GB schijfruimte; h) 10 GB bandbreedte per maand. Wanneer deze beperkingen worden overschreden kan uw site langzamer worden of niet worden onderhouden, totdat meer bronnen worden toegevoegd. Meer hulpmiddelen kunnen worden verkregen door naar een betaald pakket te upgraden.

U stemt ermee in dat binnenkomende UDP niet wordt ondersteund in gedeelde hostingomgevingen.

Website-/serverinhoud. Uw website mag niet de volgende inhoud bevatten: (1) image hosting scripts waarmee een anonieme gebruiker afbeeldingen kan uploaden om op een andere website te vertonen (zoals Photobucket of Tinypic); (2) services voor banner-reclame om op andere websites of apparatuur te vertonen (commerciële banner-reclame met rotatieschema's); (3) file dump/mirror scripts waarmee een anonieme gebruiker een bestand kan uploaden dat door anderen kan worden gedownload (zoals rapidshare); (4) commerciële audio-streaming (meer dan een of twee streams); (5) push button mail scripts waarmee de gebruiker e-mailadressen van ontvangers kan aangeven; (6) gateways voor anonieme of bulk-sms; (7) back-ups van content van andere computers of websites; (8) Bittorrent trackers; of (9) alle scripts die onze server of netwerkomgeving slechter doen presteren.

Onbeperkte schijfruimte/bandbreedte/websitepakketten. Web-hosting- en WordPress-hosting-pakketten zijn geschikt voor het hosten van de meeste websites van privépersonen, kleine ondernemingen en organisaties, en wij bieden daarvoor onbeperkte bandbreedte aan; sommige pakketten bieden onbeperkte schijfruimte en websites. Dit houdt in dat we geen beperkingen stellen aan de hoeveelheid bandbreedte, websites of schijfruimte die u voor de exploitatie van uw website gebruikt, mits dit in overeenstemming is met de voorwaarden van uw Serviceovereenkomst. Indien de bandbreedte, het aantal websites of de gebruikte schijfruimte van uw website een risico vormt voor de stabiliteit, prestaties of uptime van onze servers, gegevensopslag, netwerken of andere infrastructuur, kan worden verlangd dat u upgradet naar een VPS of Dedicated Server, of kunnen wij actie ondernemen om beperkingen te stellen aan de door uw website gebruikte bronnen.

Website Accelerator Service. Onze Website Accelerator Service ("Website Accelerator") voorziet in een netwerk voor de levering van content (CDN) dat is ontworpen om de prestaties van uw website te optimaliseren door middel van caching en het veilig stellen van de distributie van statische website-content op een netwerk van over het land verspreide servers. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van uw website(s) wordt opgeslagen op verspreide locaties in de Verenigde Staten. U erkent en aanvaardt dat de Website Accelerator op elk moment kan worden onderbroken of opgeschort en dat uw deelname afhankelijk is van uw geschiktheid, zoals hieronder aangegeven.

WHMCS-licentie. Als u WHMCS-licenties aan uw Zakelijke hosting-pakket toevoegt, gaat u akkoord met de WHMCS Algemene voorwaarden en de Licentieovereenkomst van de Eindgebruiker. Beide zijn hier ter referentie opgenomen.

Om in aanmerking te komen voor Website Accelerator verklaart u dat u voldoet aan de volgende criteria en daaraan zult blijven voldoen: (1) uw website moet in Phoenix, Arizona zijn gehost; (2) uw domeinnaam en hosting moeten behoren tot dezelfde account; (3) u moet DNS bij ons hebben; (4) u mag geen gebruik maken van DNSSEC; (5) u mag geen SSL-certificaten hebben of toevoegen; als u een SSL toevoegt met CDN geactiveerd, werkt het SSL-certificaat niet; (6) u moet een Ultimate webhostingpakket hebben; en (7) u mag niet van besturingssysteem veranderen.

Uw hostingpakket kan u toegang verstrekken tot het gebruik van ManageWP. ManageWP is een website management console waarmee gebruikers websites kunnen beheren, inclusief, maar niet beperkt tot, management, monitoring, back-ups, implementatie, publiceren en beveiligingstools. U erkent en verklaart dat uw gebruik van ManageWP onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.


5. BEPALINGEN SPECIFIEK VOOR VPS EN DEDICATED HOSTING

Servertoegang. Als u MS SQL of Beheerde Back-ups aanschaft, machtigt u ons hierbij om ons bij uw server aan te melden voor het installeren en configureren van MS SQL of Beheerde Back-ups.

IP-adressen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u ten minste negentig procent (90%) van uw aangeschafte IP-adressen moet gaan gebruiken binnen dertig (30) dagen nadat die IP-adressen aan u zijn toegekend. Als u niet ten minste negentig procent (90%) van de aan u toegekende IP-adressen binnen dertig (30) dagen na toekenning in gebruik neemt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij gerechtigd zijn om ongebruikte IP-adressen terug te vorderen.

FTP Back-up. Wij bieden een FTP Back-up optie aan tegen een extra vergoeding. U erkent en aanvaardt dat het aanschaffen van FTP Back-up gepaard kan gaan met meer uitvaltijd ten behoeve van installatie en onderhoud. U erkent en aanvaardt bovendien dat door het gebruik van de FTP Back-up-optie een maximumgebruik van schijfruimte en bandbreedte van toepassing kan zijn, overeenkomstig het door u gekochte pakket. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Serviceovereenkomst zullen wij al het zakelijkerwijs redelijke doen om de FTP Back-up-services gedurende de looptijd van deze Serviceovereenkomst te leveren op 24/7-basis. U erkent en gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd de FTP Back-up-services niet toegankelijk of onuitvoerbaar zijn, om welke reden dan ook, inclusief, maar zonder beperking: (1) apparatuurstoringen; (2) periodieke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die we van tijd tot tijd kunnen verrichten; of (3) oorzaken die buiten onze invloed vallen of die niet redelijkerwijs zijn te voorzien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderbreking of uitval van telecommunicatiekanalen of digitale verbindingen, kwaadwillende netwerkaanvallen, overbelasting van netwerken of andere storingen. FTP Back-up is mogelijk niet in alle hostingpakketten beschikbaar.

Configuratie-add-ons. Wij bieden meerdere configuratie-opties "(Configuratie-add-ons") aan tegen een extra vergoeding. Welke configuratie-add-ons precies beschikbaar zijn hangt af van het hostingpakket dat u koopt, maar kunnen een beheerpaneel, database, externe firewall of RAID omvatten. U erkent en aanvaardt dat het installeren van een configuratie-add-on een deel van uw beschikbare opslagruimte in beslag kan nemen, extra inrichtingstijd kan kosten, kan betekenen dat we software van derden (zoals hieronder gedefinieerd), hardware van derden of intern ontwikkelde, specifieke software op uw servers moeten installeren en dat dit in sommige gevallen een beperking betekent van de voor uw server beschikbare Software van derden. Software en hardware van derden wordt, evenals intern ontwikkelde klantspecifieke software, door ons ondersteund. Indien u RAID wilt annuleren, dient u uw server te annuleren en een nieuwe aan te schaffen.

Plesk. Indien u Plesk toevoegt aan uw server, verklaart u zich gebonden aan de Plesk EULA, die hiervan door verwijzing deel uitmaakt.

cPanel. Indien u een cPanel toevoegt aan uw server, verklaart u zich gebonden aan de cPanel EULA, die hiervan door verwijzing deel uitmaakt.

Fair use-beleid voor cPanel: Dit beleid is een richtlijn voor het doorgronden van het beoogde gebruik van onze Services. Deze is gericht op het voorkomen van uitbuiting en misbruik van de onbeperkte functies die in onze abonnementen worden geboden. VPS en dedicated hosting met cPanel biedt een onbeperkt aantal accounts. Hoewel we geen specifieke limiet willen instellen, wordt bij wijze van richtlijn, een drempel van 100 accounts beschouwd als normaal, redelijk gebruik. We beoordelen het gebruik via een vergelijking met doorsnee gebruiksniveaus van andere gebruikers. Als u deze drempel overschrijdt, kan GoDaddy volledig naar eigen en absoluut goeddunken, bepalen dat er extra gebruikskosten worden gerekend voor de extra accounts boven de drempel of beperken instellen voor het maken van aanvullende accounts. Waar mogelijk zal GoDaddy een kennisgeving bieden van gebruik boven het normale gebruik.


6. BEPALINGEN SPECIFIEK VOOR SUPPORTPAKKETTEN

Premium support WordPress ("WP"). Wanneer u gebruik wenst te maken van onze WP Premium Support (als abonnement of als eenmalige service), behouden wij ons het recht voor de kosten voor dergelijke services in rekening te brengen alvorens de uitvoering van werkzaamheden te starten. Alle services, abonnementen en eenmalige, worden getoond als ‘Best effort service‘. Zelfs na het nemen van alle redelijke stappen, is het mogelijk dat we niet alle kwesties kunnen oplossen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en verlenen geen assistentie bij problemen die zich langer dan veertien dagen na de uitvoering van WP Premium Supportservices.

We kunnen een plug-in op uw beheerde WordPress-site installeren om u WP Premium Supportservices te leveren. Het doel is om de verzochte wijziging en onderhoud van uw WordPress-bestanden te faciliteren. Met de plug-in kunnen wij updates uitvoeren aan de kernbestanden, andere plug-ins, thema’s en andere bestanden gerelateerd aan het onderhoud van uw site.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u de WP Premium Supportservices niet zo gebruikt, zoals vastgesteld door ons en geheel naar eigen inzicht:

  • pornografische, obscene, seksueel of erotisch getinte of anderszins smakeloze materialen, afbeeldingen, producten of services weergeven of adverteren (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, massage-, dating-, escort- of prostitutieservices); of
  • pornografische, obscene, seksueel of erotisch getinte trefwoorden of afbeeldingen gebruiken in videonamen, beschrijvingen of vermeldingen.

U bent er verder verantwoordelijk voor om te zorgen dat de op uw website te koop aangeboden producten voldoen aan de wet- en regelgeving in de gebieden waar uw artikelen kunnen worden gekocht. Wij behouden ons het recht voor en bepalen naar eigen inzicht of de verkoop van een bepaald item onwettig is of anderszins verboden en uw Services te annuleren.

Beheerde en volledig beheerde hostingsupportpakketten. Als u een Beheerde of Volledig beheerde hostingpakket ("Beheerde hostingpakket") met VPS koopt, kunnen wij op uw verzoek een beperkt aantal toepassingen ("Ondersteunde toepassingen") op uw server installeren. Een volledige opsomming van Ondersteunde Toepassingen is op verzoek verkrijgbaar bij ons ondersteuningsteam. Als u verzoekt om installatie van een Ondersteunde toepassing, zullen wij de Ondersteunde toepassing op onze server installeren en configureren, mits de server voldoende resources (zoals opslagruimte, RAM, verwerkingscapaciteit) beschikbaar heeft om de betreffende toepassing te ondersteunen.

Vervolgens geven we u de primaire (beheerder) gebruikersnaam en het wachtwoord, waarna u de beheerde en bijkomende configuratie van die specifieke toepassing overneemt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor content, maatwerk of andere met de Ondersteunde Toepassing samenhangende activiteiten, met inbegrip van reparatie aan de Ondersteunde Toepassing indien deze niet meer zou werken.

Wij beperken de technische ondersteuning van een niet-werkende Ondersteunde Toepassing tot het terugbrengen van de Ondersteunde Toepassing in de oorspronkelijke staat (nieuwe installatie, zonder data of maatwerk). De met deze supportpakketten geleverde back-ups, zijn snapshots die gedurende 10 dagen zijn genomen. Het herstellen van sites gebeurt op verzoek. Daarmee zijn mogelijk extra kosten gemoeid.

Hosting Premium Support/Expertservices. Wanneer wij bepalen dat een ondersteuningsverzoek buiten het bestek van uw pakket valt, kunt u verzoeken om specialistische ondersteuningsservices ("Expertservices") op basis van per service-basis, waarvan wij u offerte doen alvorens de specialistische ondersteuningsservice te leveren. Wanneer u gebruik wenst te maken van onze Expertservices, behouden wij ons het recht voor de kosten voor dergelijke services in rekening te brengen alvorens de uitvoering van werkzaamheden te starten. Vergoedingen voor Expertservices worden niet gerestitueerd. U dient binnen veertien dagen nadat Expertservices zijn uitgevoerd, ons te berichten over eventuele problemen aangaande de Expertservices. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en verlenen geen assistentie bij problemen die zich langer dan veertien dagen na de uitvoering van Expertservices voordoen.

Hosting-migraties. Als u een domeinnaam bij ons laat registreren en de aan het domein gekoppelde webhosting door een derde wordt geleverd, kunnen wij op uw verzoek en naar eigen goeddunken u behulpzaam zijn bij het verplaatsen van de webhosting voor de domeinnaam naar ons ("Hosting-migratie"). Hosting-migraties worden als een extra service verzorgd en wij geven geen garanties af over de beschikbaarheid, mogelijkheden of tijd die benodigd is om een Hosting-migratie tot stand te brengen. Elk hosting-bedrijf heeft een andere configuratie en sommige hosting-platforms bewaren data in een niet-compatibel of eigen format, waardoor wij mogelijk niet in staat zijn u behulpzaam te zijn bij de overdracht van data van een derde-host.

Na een hosting-migratie bent u volledig verantwoordelijk voor het beoordelen van de functionaliteit en juistheid van gemigreerde inhoud op de nieuwe locatie. Als u tevreden bent over de datamigratie, moet u het DNS-bestand voor de domeinnaam updaten om de website op zijn nieuwe locatie openbaar te kunnen maken. Wij voeren geen website back-ups uit en houden geen archieven aan voor een hosting-migratie; wij adviseren u om voorafgaand aan de migratie een back-up te maken van uw website van derden om ervoor te zorgen dat er geen data verloren gaan. U gaat ermee akkoord dat u tijdens het migratieproces geen wijzigingen aanbrengt of revisies uitvoert op uw website.

U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor vertragingen in de resolutie van de website of het verlies van gegevens naar aanleiding van uw migratie. Hosting-migraties zijn niet beschikbaar voor websites met meer dan 10GB aan data of meer dan 100.000 bestanden.

Wij kunnen een plug-in installeren op uw externe WordPress-website om uw WordPress-migratie uit te kunnen voeren met uw eigen Beheerde WordPress-hostingomgeving. Deze plug-in wijzigt niets op uw bronsite. Het doel hiervan is om de hosting-migratie van uw WordPress-bestanden te faciliteren. U kunt de plug-in uitschakelen op uw bronsite nadat de hosting-migratie is voltooid.


7. SERVICE UPTIME-GARANTIE


Wij bieden een Service uptime-garantie van 99,9% ("Service Uptime-garantie") aan beschikbare tijd per maand. Als we deze Service Uptime-garantie in een bepaalde maand niet kunnen waarmaken (zoals uitsluitend door ons te bepalen), kunt u contact met ons opnemen en verzoeken om een tegoed van 5% van uw hostingkosten voor die maand. Het tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van andere producten en services bij ons en is exclusief eventueel verschuldigde belasting. De Service Uptime-garantie geldt niet in geval van serviceonderbrekingen als gevolg van: (1) geplande periodieke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die we van tijd tot tijd kunnen verrichten; (2) door u veroorzaakte onderbrekingen als gevolg van het uitvoeren van specifieke softwarescripts of –codes of het installeren van toepassingen van derden; (3) storingen die het uiterlijk van uw website niet verstoren, maar alleen de toegang tot uw website, bijvoorbeeld via FTP of e-mail; (4) oorzaken die buiten onze macht liggen of die redelijkerwijs niet konden worden voorzien; en (5) storingen die verband houden met de betrouwbaarheid van bepaalde programmeeromgevingen.


8. SOFTWARE VAN DERDEN


"Software van Derden" betekent software of toepassingen die ontwikkeld zijn door en eigendom zijn van een externe provider waarmee wij van tijd tot tijd contracten kunnen afsluiten.

Besturingssystemen. De Hostingservices kunnen zowel in een Linux®- als in een Windows®-omgeving worden gebruikt. Telkens wanneer u een server een opdracht geeft, voorzien wij de server van het besturingssysteem van uw keuze.

Wij behouden ons het recht voor om Software van Derden te allen tijde aan te passen, te wijzigen of te onderbreken. U verplicht zich uw medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de benodigde stappen om updates op de Software van Derden te installeren. De Software van Derden wordt niet aan u verkocht of gedistribueerd en u kunt de Software van Derden uitsluitend gebruiken als onderdeel van de Hostingservices. U mag de Software van Derden niet buiten de Hostingservices gebruiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan externe providers verstrekken voor zover nodig om de Software van Derden beschikbaar te maken. U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van de Software van Derden onderworpen is aan onze overeenkomst(en) met de externe providers. Indien u voor de Software van Derden akkoord moet gaan met een service- of licentieovereenkomst van de externe provider, of een dergelijke overeenkomst aan de Software van Derden is gekoppeld, is een dergelijke service- of licentieovereenkomst van toepassing op uw gebruik van de Software van Derden. U mag geen Software van Derden downloaden, installeren of gebruiken die gekoppeld is aan of waarvoor u akkoord moet gaan met een service- of licentieovereenkomst van een externe provider, voordat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van die service- of licentieovereenkomst. U mag de aanduidingen van auteursrechten, handelsmerken of van andere eigendomsrechten die zich op of in de Software van Derden bevinden niet verwijderen, aanpassen of onleesbaar maken. Het is u niet toegestaan om de software van derden te herleiden middels reverse-engineering, te decompileren of te ontleden, tenzij en uitsluitend voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan. U erkent en aanvaardt dat de externe providers (en hun gelieerde ondernemingen en leveranciers) geen garanties of waarborgen geven ten aanzien van de Software van Derden die in verband met de Hostingservices wordt geboden. U wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of schadevergoeding (ongeacht of het directe of indirecte schade of gevolgschade betreft) af die voortvloeit uit het gebruik van de Software van Derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Software van Derden door ons wordt ondersteund en niet door de externe providers (of daaraan gelieerde bedrijven of leveranciers).