GoDaddy

DAGVAARDINGSBELEID/TIPS VOOR ADVOCATEN

Laatst herzien: 14 februari 2019

Het privacybeleid van GoDaddy verbiedt de openbaarmaking van klanten- of accountgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant, tenzij dit door de wet wordt vereist, of gebeurt om te voldoen aan een juridisch bevelschrift of een juridisch proces dat is betekend aan GoDaddy of een van zijn gelieerde bedrijven.

Als u de identiteit of accountgegevens van een GoDaddy-klant wilt achterhalen in verband met een burgerrechtelijke of strafrechtelijke zaak, moet u een geldige dagvaarding faxen, e-mailen of betekenenGoDaddy.com, LLC. In het geval van strafzaken dient u een met rechtshandhaving belaste overheidsfunctionaris te zijn.

Dagvaardingen sturen

GoDaddy heeft haar hoofdkantoor in Scottsdale, Arizona, en alle dagvaardingen dienen op dat adres te worden betekend of per post te worden verzonden naar:

  Compliance Department
  GoDaddy.com, LLC 14455 North Hayden Rd., Suite 219 Scottsdale, AZ 85260, Verenigde Staten

De dagvaarding kan ook worden gefaxt naar:

(480) 624-2546 Attn: Compliance Department

Beleid inzake e-mail

GoDaddy zal de inhoud van e-mail niet bekendmaken, omdat de Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. §2701 et seq., het elektronische communicatieserviceproviders verbiedt om de inhoud van elektronische communicatie bekend te maken, ook niet na dagvaarding of rechterlijk bevel, behalve in beperkte omstandigheden. De e-mailservers van GoDaddy slaan geen verwijderde of verzonden e-mailberichten op.

GoDaddy behoudt zich het recht voor om kopieën van de klacht en eventuele ondersteunende documenten op te vragen die aantonen hoe het e-mailadres van GoDaddy betrokken is bij het actuele gerechtelijke onderzoek en de onderliggende dagvaarding.

Voorwaarden inzake dagvaardingen:

Kennisgeving aan klant en responstijd

Bij ontvangst van een geldige civiele dagvaarding zal GoDaddy de klant wiens informatie wordt opgevraagd, direct per post of e-mail op de hoogte brengen. Als het niet om een dringende situatie gaat, zal GoDaddy niet onmiddellijk de klantgegevens leveren die middels de dagvaarding worden gevraagd, en zal het de klant de mogelijkheid geven om de dagvaarding in de rechtbank te vernietigen. GoDaddy behoudt zich het recht om aan de klant administratiekosten in rekening te brengen door de betaalmethode van de klant die bij GoDaddy te belasten.

Kosten voor het gehoor geven aan dagvaardingen

GoDaddy zal de kosten voor het voldoen aan de civiele dagvaarding in rekening brengen bij de persoon of entiteit die de dagvaarding indient. De betaling moet binnen dertig (30) dagen na de ontvangstdatum van de GoDaddy-factuur worden voldaan. Cheques moeten gesteld zijn op naam van GoDaddy.com, LLC

GoDaddy brengt de volgende kosten in rekening voor het voldoen aan een dagvaarding:

 • Onderzoek - € 68,80/uur
 • Koerierskosten - Zoals gefactureerd
 • Kopieën - € 0,23/pagina

Behandeling van vertrouwelijke gegevens

Documenten en informatie die door GoDaddy worden geproduceerd in antwoord op een dagvaarding, kunnen vertrouwelijke, gepatenteerde, handelsgeheimen en/of privégegevens bevatten die speciale bescherming tegen openbaarmaking vereisen. Dergelijke documenten worden met een stempel "VERTROUWELIJK" gemarkeerd op de betreffende documenten en moeten vertrouwelijk worden behandeld door alle personen en entiteiten die er toegang toe hebben. Vertrouwelijke behandeling omvat het volgende:

Ten eerste moet de toegang tot VERTROUWELIJKE documenten beperkt blijven tot de partijen in de onderliggende actie op grond waarvan de dagvaarding werd gediend, hun vertegenwoordigers en de rechtbank en haar personeel. Documenten die zijn aangemerkt als VERTROUWELIJK kunnen worden gebruikt tijdens de verklaring van een getuige in de onderliggende actie aan wie openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is, op voorwaarde dat een verklaring betreffende een verklaring met betrekking tot VERTROUWELIJKE documenten of delen daarvan als "VERTROUWELIJK" wordt aangemerkt en op de door dit vereiste wijze wordt behandeld.

Ten tweede mogen VERTROUWELIJKE documenten niet in de openbare registers worden bewaard zonder een redelijke poging om de indiening van dergelijke documenten en eventuele verwijzingen daarnaar onder verzegeling te waarborgen. Een partij die een motie, een juridische briefing of een ander document dat een VERTROUWELIJK document of een deel ervan vastlegt of ernaar verwijst, moet indienen, moet de nodige stappen ondernemen om een rechterlijk bevel te verzoeken dat de VERTROUWELIJKE informatie in kwestie afdekt. Als de rechtbank een verzoek om verzegeling op grond van dit Dagvaardingsbeleid weigert, kan de partij de betreffende documenten in de regel indienen, tenzij anderszins opgedragen door de rechtbank.

Ten derde mogen VERTROUWELIJKE documenten die zijn opgesteld naar aanleiding van een dagvaarding, niet voor enig ander doel worden gebruikt dan het vervolgen of verdedigen van de actie waarin de dagvaarding wordt betekend, en moeten worden vernietigd binnen zestig (60) dagen na de definitieve beschikking van de onderliggende actie. De persoon of entiteit die de dagvaarding indient, is ervoor verantwoordelijk dat elke persoon of entiteit aan wie de VERTROUWELIJKE documenten beschikbaar zijn gesteld, aan deze eis voldoet.

PROCESSTUKKEN EN ANDERE JURIDISCHE STUKKEN STUREN NAAR GoDaddy.COM, LLC

U kunt contact opnemen met de afdeling Domeingeschillen van GoDaddy als u vragen hebt over UDRP-procedures, rechtsprocedures of andere geschilprocedures betreffende bij GoDaddy geregistreerde domeinnamen of door GoDaddy gehoste website content. Controleer de volgende gegevens en neem contact met ons op over domeinnaamgeschillen alvorens een nieuwe procedure aanhangig te maken, of wanneer u andere vragen hebt.

Openingstijden: Maandag - vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur (Mountain Time)

Adres Geschillen of juridische geschillen: courtdisputes@godaddy.com

Correspondentieadres UDRP: UDRPdisputes@godaddy.com

Als GoDaddy de registerhouder is van de domeinnaam waarop het geschil betrekking heeft of de inhoud host die onderwerp is van mijn klacht, moet ik GoDaddy dan noemen in de procedure die ik aanhangig maak?

Nee, het is niet nodig om GoDaddy in een rechterlijke procedure betreffende een domeinnaam die geregistreerd of gehost wordt bij GoDaddy te benoemen. GoDaddy zal voldoen aan elk rechterlijk bevel van een bevoegde rechtbank dat een geschil over de betreffende domeinnaam of website beslecht.

Is het nodig om Domains By Proxy te noemen in een procedure die ik start, als de domeinnaam gebruik maakt van de privéservice van Domains by Proxy?

Nee. Het is niet nodig om Domains by Proxy te noemen in een rechterlijke procedure. Domains by Proxy is een private registratieservice en heeft geen beheer over de domeinnaam of daaraan verbonden website content. Evenals GoDaddy, zal Domains By Proxy voldoen aan elk bevel uitgevaardigd door een bevoegde rechter.

Wat is de beste manier om processtukken naar GoDaddy te sturen?

Juridische processtukken of stukken betreffende andere juridische geschillen kunnen worden gestuurd naar courtdisputes@godaddy.com.. UDPR-correspondentie kan worden gestuurd naar UDRPdisputes@godaddy.com. Elektronische kopieën via e-mail hebben de voorkeur en het is niet nodig om gedrukte kopieën na te sturen.

Wat moet worden opgenomen in rechterlijke bevelen gestuurd naar GoDaddy?

Rechterlijke bevelen dien zo specifiek mogelijk te zijn, maar ten minste het volgende te omvatten:

 • De domeinnaam/namen in kwestie en, wat betreft door ons gehoste inhoud, de specifieke URL’s waar de gehoste inhoud zich bevindt. (Gelieve ons alleen bevelen te zenden voor inhoud die we hosten.)

 • De specifieke actie die GoDaddy wordt verzocht te ondernemen betreffende de domeinnaam en/of de daaraan gekoppelde website.

 • Wanneer een eiser het beheer wil verkrijgen over de GoDaddy-account van een klant, dient het rechterlijk bevel het GoDaddy-accountnummer te specificeren. (Gebruik deze optie alleen als alle domeinnamen verbonden aan het account relevant zijn voor de procedure.)

Kunnen processtukken uit andere landen dan de VS worden opgestuurd?

Ja. Als de stukken niet in het Engels zijn gesteld, verlangen we het volgende:

 • Originele kopie te zijn met stempel van de rechtbank, en

 • Een beëdigde vertaling van het door de rechtbank gewaarmerkte document in het Engels.

Zijn er aanvullende vereisten voor Schikkingovereenkomsten?

Ja. Om GoDaddy in staat te stellen de aan een schikking verbonden bepalingen uit te voeren, dient de schikking een:

 • Procesvoering te bevatten;

 • Gewaarmerkte handtekeningen te bevatten van beide partijen;

 • De domeinnaam/namen in kwestie te bevatten; en

 • Een verklaring te bevatten dat de zaak definitief wordt geseponeerd.

Zijn er aanvullende vereisten voor Bewindstellingen?

Ja. Alle rechterlijke bevelen moeten:

 • Expliciet de domeinnaam/namen die dient/dienen te worden gescheiden van andere activa benoemen, en

 • Vermelden dat de ontvanger de domeinnaam/namen moet beheren en/of verkopen.


Herzien: 14-2-2019

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rechten voorbehouden.