GoDaddy

INBREUKEN OP HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

Respecteren van Intellectueel Eigendom

GoDaddy.com, LLC ("GoDaddy") ondersteunt de bescherming van intellectuele eigendom. Of u nu de houder bent van een handelsmerk, dienstmerk of auteursrecht, GoDaddy spant zich in om u te helpen uw wettelijke rechten te beschermen. Daarom hebben we de volgende beleidslijnen opgesteld om claims wegens inbreuk op handelsmerken en/of auteursrechten in behandeling te nemen.

Claims inzake Geschillen over Domeinnamen

Indien u een probleem of geschil hebt over een geregistreerde domeinnaam, raadpleeg dan het Algemene Beleid inzake Beslechting van Geschillen over Domeinnamen (de "UDRP"). Alle geschillen over de registratie van domeinnamen moeten worden ingediend bij de registrant, een door de ICANN goedgekeurde arbitrageprovider of het gerechtelijke apparaat. Zie onze Tips voor Advocaten voor meer informatie over het indienen van gerechtelijke en juridische stukken aan GoDaddy.

Dit beleid over inbreuk en op handelsmerk/auteursrecht sluit geschillen over domeinnamen expliciet uit, en is ingesteld om het melden van mogelijke overtredingen met betrekking tot andere producten en diensten van GoDaddy mogelijk te maken.

Claims inzake GoDaddy Veilingen en Geschillen over Premium Domeinnamen

 1. Als u GoDaddy op de hoogte wilt stellen van een inbreuk op uw handelsmerk met betrekking tot een domein dat ter verkoop is aangeboden op GoDaddy-veilingen of als een Premium-domeinnaam, volg dan de specifieke instructies onder (A) voor het indienen van een handelsmerkclaim.

 2. Indien u reageert op een klacht inzake inbreuk met betrekking tot een domein dat bij veilingen van GoDaddy te koop wordt aangeboden of als een Premium Domeinnaam, volg dan het Beleid inzake Tegenkennisgevingen in (C) hieronder.

Auteursrecht- en handelsmerkclaims

 1. Als u GoDaddy op de hoogte wilt stellen van een inbreuk op het auteursrecht of een handelsmerk, volg dan de specifieke instructies onder (A) voor het indienen van een handelsmerkclaim of onder (b) voor het indienen van een auteursrechtclaim.

 2. Indien u reageert op een klacht inzake inbreuk, dan moet u het Beleid inzake Tegenkennisgevingen in (C) volgen.

A. Handelsmerkclaims

 1. Indien u (de "Klagende Partij") een claim inzake een handelsmerk wilt indienen voor schending van een merk waarvan u een geldig, geregistreerd handelsmerk of dienstmerk houdt (geregistreerd bij het Hoofdregister van de United States Patent and Trademark Office of voor buitenlandse merken geregistreerd bij de toepasselijke organisaties voor intellectueel eigendom van uw land; staatsregistraties en registraties in het Aanvullende Register worden hiervoor niet geldig beschouwd), verzoekt GoDaddy de Klagende Partij om de claim te onderbouwen door hetzij : (i) het beschikbare formulier hier in te vullen, of (ii) de onderstaande informatie via e-mail te verstrekken aan trademarkclaims@godaddy.com.. De onderwerpregel van het e-mailbericht dient de woorden ‘Trademark Claim’ te bevatten. LET OP: Het invullen van het online formulier is de snelste manier om uw claim in behandeling te krijgen.

  Om als geldig beschouwd te worden moet een schending van een handelsmerk de onderstaande informatie bevatten:
  • Het handelsmerk, dienstmerk, imago, naam of ander herkenningsteken ("merk") waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt, met inbegrip van het registratienummer.
  • Het rechtsgebied of geografische gebied waarop het merk van toepassing is.
  • De naam, het postadres en telefoonnummer van de eigenaar van het hierboven geïdentificeerde merk.
  • De goederen en/of services die worden gedekt door of aangeboden onder het hierboven genoemde merk.
  • De datum van het eerste gebruik van het hierboven geïdentificeerde merk.
  • De datum van het eerste gebruik van het hierboven vermelde merk in interstatelijke handel.
  • Een beschrijving van de wijze waarop de Klagende Partij van mening is dat er inbreuk wordt gemaakt op zijn merk.
  • Voldoende bewijs dat de eigenaar van de website die inbreuk zou maken een klant van GoDaddy is.
  • De nauwkeurige locatie van het inbreukmakende merk, met inbegrip van een elektronisch mailadres enz.
  • Een verklaring te goeder trouw, ondertekend op straffe van meineed, waarin vermeld wordt:
   1. De content van de website [identify website] maakt inbreuk op de rechten van een andere partij.
   2. De naam van een dergelijke partij,
   3. Het merk [identify mark] waarop inbreuk wordt gemaakt, en
   4. Dat het gebruik van de content van de website welke naar verluidt wordt geschonden niet verdedigbaar is.
 2. Na ontvangst van de juiste informatie voor handelsmerkclaims zoals vermeld in sectie 1 hierboven, zal GoDaddy een onderzoek starten en de geschreven kennisgeving van de klagende partij naar de vermeende overtreder doorsturen. Terwijl GoDaddy de claim onderzoekt, kan GoDaddy, naar eigen oordeel en zonder enige juridische verplichting hiertoe, tijdelijk het vermeende inbreukmakende materiaal van GoDaddy-veilingen verwijderen, de vermeende overtreder ervan op de hoogte stellen dat het de domeinnaam/domeinnamen zal vergrendelen, de DNS doorsturen, en/of indien het domein uitsluitend op een GoDaddy-server is opgeslagen, het vermeende inbreukmakende materiaal tijdelijk verwijderen of de toegang ertoe weigeren.
 3. Als GoDaddy concludeert dat de klagende partij een legitieme auteursrechtclaim heeft ingediend, kan het, naar eigen oordeel en zonder enige juridische verplichting hiertoe, het aangevochten materiaal permanent uit GoDaddy-veilingen verwijderen, het GoDaddy-account van de vermeende overtreder blijven blokkeren, en/of als het uitsluitend op een GoDaddy-server is opgeslagen, de toegang tot het vermeende inbreukmakende materiaal blokkeren. Als GoDaddy concludeert dat de klagende partij geen legitieme klacht heeft ingediend, zal GoDaddy de toegang tot het vermeende inbreukmakende materiaal herstellen.
 4. De klagende partij moet er rekening me houden dat GoDaddy een bij de ICANN geaccrediteerde registerhouder is en dat zijn klanten gehouden zijn aan de UDRP. Niets in dit beleid mag worden uitgelegd als prevalerend op de UDRP, noch op de verplichting van GoDaddy en zijn klanten om zich daaraan te houden in de context van domeinnaamgeschillen.

B. Copyright claims

 1. Als de klagende partij een auteursrechtclaim wil indienen voor materiaal waarop u een bona fide auteursrecht hebt, verzoekt GoDaddy de klagende partij deze claim onderbouwt door: (i) het beschikbare formulier hier in te vullen, of (ii) de volgende informatie per e-mail aan copyrightclaims@godaddy.com. te doen toekomen. De onderwerpregel van het e-mailbericht dient de woorden ‘Copyright Claim’ te bevatten. Een auteursrechtenclaim kan ook per post worden ingediend bij: Copyright Agent, GoDaddy, 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260. **OPMERKING: het invullen van het online formulier is de snelste manier om uw claim in behandeling te laten nemen.**

  Om als geldig te worden beschouwd moet een kennisgeving over een vermeende inbreuk op het auteursrecht aan GoDaddy worden verstrekt en moet de volgende informatie bevatten:
  1. Een elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht, of een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden, van een exclusief auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.
  2. Identificatie van het werk waarvan wordt geclaimd dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht of indien meerdere werken onder auteursrecht op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
  3. Identificatie van het materiaal waarbij beweerd wordt dat er sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van de eigenaar en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om GoDaddy in staat te stellen het materiaal te vinden.
  4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om GoDaddy contact te laten opnemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en indien beschikbaar een e-mailadres waarop de klagende partij bereikbaar is.
  5. Een verklaring dat de Klagende Partij te goeder trouw gelooft dat gebruik van het materiaal op de wijze waarover is geklaagd niet gemachtigd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
  6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en op straffe van meineed, dat de Klagende Partij de eigenaar is of bevoegd is namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.
 2. Bij auteursrechtclaims zal GoDaddy bij ontvangst van een passende kennisgeving van de klagende partij volgens sectie 1 van Auteursrechtclaims hierboven, een onderzoek instellen en de geschreven kennisgeving van de klagende partij doorsturen naar de vermeende overtreder. Terwijl GoDaddy de claim onderzoekt, kan GoDaddy, naar eigen oordeel en zonder enige juridische verplichting hiertoe, de vermeende overtreder ervan op de hoogte stellen dat het de domeinnaam/domeinnamen zal vergrendelen, de DNS doorsturen, en/of indien het domein uitsluitend op een GoDaddy-server is opgeslagen, het vermeende inbreukmakende materiaal tijdelijk verwijderen of de toegang ertoe weigeren.
 3. Als GoDaddy concludeert dat de klagende partij een legitieme auteursrechtclaim heeft ingediend, blijft het het GoDaddy-account van de vermeende overtreder blokkeren en/of als het uitsluiten op een GoDaddy-server is opgeslagen, de toegang tot het vermeende inbreukmakende materiaal blokkeren. Als GoDaddy concludeert dat de klagende partij geen legitieme klacht heeft ingediend, zal GoDaddy de toegang tot het vermeende inbreukmakende materiaal herstellen.

C. Tegenkennisgevingsbeleid

 1. Tegenkennisgeving. Als u een kennisgeving hebt gekregen over inbreuk op auteursrecht of een handelsmerk die u wilt aanvechten op basis van een geloof te goeder trouw dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het te verwijderen of ontoegankelijk te maken materiaal, kunt u een tegenkennisgeving doen door een e-mailbericht te sturen naar copyrightclaims@godaddy.com of trademarkclaims@godaddy.com en daarin het volgende op te nemen:

  1. Een elektronische handtekening van de vermeende overtreder.
  2. Vaststelling van de gegevens die verwijderd zijn of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt en de locatie waar de gegevens voorkwamen voordat deze verwijderd werden of de toegang daartoe onmogelijk werd gemaakt.
  3. Een verklaring op straffe van meineed dat de vermeende overtreder in goed vertrouwen gelooft dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het te verwijderen of ontoegankelijk te maken materiaal.
  4. De naam, het adres en telefoonnummer van de vermeende overtreder, en een verklaring dat de overtreder instemt met de jurisdictie van de federale districtsgerechtbank voor het rechtsgebied Arizona, of als het adres van de vermeende overtreder zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor een rechtsgebied waarin GoDaddy kan worden gevonden, en dat de vermeende overtreder betekening van documenten van de klagende partij of van een agent van de klagende partij accepteert.

 2. Na ontvangst van een tegenkennisgeving zoals beschreven in sectie 1 hierboven, zal GoDaddy de klagende partij onmiddellijk een kopie van de tegenkennisgeving doen toekomen, en deze partij ervan op de hoogte stellen dat het verwijderde materiaal over tien (10) werkdagen zal worden teruggeplaatst of de toegang ertoe niet langer wordt geblokkeerd. GoDaddy zal het verwijderde of ontoegankelijk gemaakte materiaal terugplaatsen of niet langer blokkeren binnen niet minder dan tien (10) en niet meer dan veertien (14) werkdagen na ontvangst van de tegenkennisgeving, tenzij GoDaddy voor die tijd een mededeling ontvangt van de klagende partij dat de klagende partij een vordering heeft ingesteld om een gerechtelijk bevel te verkrijgen om de vermeende overtreder te weerhouden van de inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal op het systeem of netwerk van GoDaddy.
 3. D. Herhaalde overtreders

  Het is het beleid van GoDaddy om in bepaalde omstandigheden de overeenkomst te beëindigen met klanten en accounthouders van GoDaddy die dit beleid herhaaldelijk overtreden of herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken, handelsmerken of andere intellectuele eigendom.

  Herzien: 3-12-2015
  Copyright © 2019 GoDaddy.com, LLC Alle rechten voorbehouden.